ניתן להוריד את העלונים בלחיצה על הגליון הרצוי בהמשך הדף

ראשי פרקים 

(לקריאה)


עניני אורח חיים

עניני יורה דעה - א'

עניני יורה דעה - ב'

עניני אבן העזר

עניני חושן משפט

תפילין

ברכות התורה

קריאת שמע

תפילה

נשיאת כפים

בית הכנסת

קריאת התורה

ברכות

הלכות שבת

קידוש לבנה

פסח

ל"ג בעומר

שבועות

יום טוב

חול המועד

תעניות

ימים נוראים

חנוכה

פורים

בין הזמנים

הלכות דם

דם ביצים

תולעים

בשר בחלב

כשרות המזון

בישולי עכו"ם

חלב עכו"ם

בשר שהתעלם מן העין

לא תעשון

לא תעוננו

בל תשקצו

טבילת כלים

הכשר כלים

עכו"ם

לפני עור לא תתן מכשול

ובחקתיהם לא תלכו

כתובת קעקע

בל תקיף

לא ילבש

נדה

כיבוד אב ואם

כללי הוראה

תלמוד תורה

כתיבת ספר תורה

כתבי הקדש

מילה

מזוזה

שילוח הקן

חלה

צדקה ומעשר כספים

נדרים ומנהגים

הכנסת אורחים

שעטנז

אבלות

טומאת כהנים

מצות התלויות בארץ שביעית

צער בעלי חיים

איסור יחוד

צניעות

שבע ברכות

דיינים

הלואה

קנינים

אונאה ומקח טעות

שומרים

השבת אבידה

פריקה וטעינה

גזלה

פועלים

שכירות

נזיקין

גנבה וגזלה

לא תחמוד

מעקה

מדבר שקר תרחק

בל תשחית

שמירת הגוף והנפש

להורדת מפתח נושאים בקובץ PDF - לחץ כאן

להורדת מקבץ גיליונות חלקי - לחץ כאן

את מקבץ הגליונות ניתן להורדה גם ב:


- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -


עניני אורח חיים

תפילין

קריאת שמע


תפילה


תפילה בצבור


חזרת הש"ץ


נשיאת כפים


בית הכנסת


קריאת התורה


ברכות

ברכת הגומלברכות הראייהברכות התורהקדימה בברכות


עיקר וטפל


ברכת הנהנין


ברכת שהחיינו


פת הבאה בכיסנין


שיעור ברכה אחרונהברכת המזוןיין פוטר שאר משקים


מאה ברכות


תפלת הדרך


כללים בהלכות ברכות


שומע כעונה


טעות בברכות


שינוי מקום


קריאת שמע על המטה


הלכות שבת


ערב שבת


קבלת שבת


שהייה והטמנה

גליון ת"ה: האם מותר בשבת להטמין תבשיל על פלטה חשמלית.pdf

גליון תצ"ח: האם מותר בשבת להחזיר על הפלטה תבשיל שהונח על השיש.pdf


הדלקת נרות


מקח וממכר


שטרי הדיוטות ודבר דבר

גליון תקכ"ב: האם מותר לקטנים לקרוא ספרי קומיקס בשבת

גליון תקכ"ד: האם מותר לקרוא מודעות בשבת

גליון תקכ"ה: האם מותר לדבר בשבת על טיול שתוכנן לאמצע שבוע


אמירה לנכרי


קידוש


שנים מקרא ואחד תרגום


מוקצה


רפואה


סכנה דוחה שבת


מעשה שבת


חינוך קטנים – ספיה


שביתה בשבת


עונג שבת


הכנה


מלאכות

הוצאה


צידה ונטילת נשמה


בישול - שהייה והטמנה


מוליד ונולד


לש


דש - סוחט


בונה וסותר - עשיית אוהל


כותב ומוחק


קושר ומתיר - קורע

גליון תקמ"א: האם מותר להדק אזיקונים בשבת (קשר בחוט ברזל ושקיות ניילון ועוד)

גליון תקמ"ב: האם מותר לעשות קשר בצעיף בשבת

גליון תקמ"ג: האם מותר לקרוע תווית של בגד חדש בשבת 

גליון תקנ"א: שאל תפילין ושינה את גודל הקשר האם יצא ידי חובה (קשר שאינו של קיימא)


בורר


מכה בפטיש

גליון תקמ"ג: האם מותר לקרוע תווית של בגד חדש בשבת


נטילת נשמה וחובל

גליון תקמ"ח: האם מותר להזריק זריקה לתוך הווריד בשבת

גליון תק"נ: האם מותר לזרז לידה בשבת


חשמל בשבת


כללי המלאכות

שיעור


שבות ע"י ישראל במקום מצוה


 שנים שעשאוה - מסייע יש בו ממש


מלאכה במקום איבה


מלאכה על ידי דבור


גרמא


מצמצם


התירו סופם משום תחילתם

גליון ת"פ: האם הבאים להציל בשבת רשאים לנסוע בחזרה לביתם.pdf


הבדלה


קידוש לבנה
פסח

אפיית המצות


בדיקת - מכירת חמץ


תענית בכורות


ליל הסדר


כשרות בפסח


ספירת העומר


ל"ג בעומר


שבועות


יום טוב 


תעניות


בין המצרים

תשעת הימים


תשעה באב


ראש השנה

עשרת ימי תשובה


יום הכיפורים

סוכות

ארבעת המינים


סוכה


חנוכה

פורים

פרשת זכור


קריאת המגילה


משלוח מנות


דיני הסעודה


איסור מלאכה


כללים ומעלות במצות


אין עושין מצות חבילות חבילות


אין מעבירין על המצוות


זריזין מקדימות למצות


מצוה בו יותר מבשולחו


ברוב עם הדרת מלך


חטא כדי שיזכה חברך


עוסק במצוה פטור מהמצוה


הידור מצוה


בין הזמנים


לצאת לחו"ל


הלכות דם


דם ביצים


תולעים

עניני יורה דעה

הכשרת הבשר


בשר בחלב


מראית העין


הרחקות בין בשר לחלב


המתנה בין בשר לגבינה


המתנה בין גבינה לבשר


נ"ט בר נ"ט


דבר חריף


שימוש בתנור אחד לבשר וחלב


עיסה חלבית


ניצוק


תערובות


כשרות המזון


עד אחד נאמן באיסורים


בישולי עכו"ם


חלב עכו"ם


בשר שהתעלם מן העין


סכנה


סכנה רוחנית


שומר מצוה לא ידע דבר רע


ונשמרתם


לא תעשון


לא תעוננו


בל תשקצוטבילת כלים


הכשר כלים


יין נסך


עכו"ם


לא תחנם


לפני עור לא תתן מכשול


רפואה ע"י איסורים


ובחקתיהם לא תלכו


כתובת קעקע


בל תקיף


לא ילבש


ריבית


נדה


חציצה


כיבוד אב ואם


איסור הנאה במת

גליון תקי"א: האם מותר ללמוד עזרה ראשונה מגוף המת


כללי הוראה


תלמוד תורה


ללמד תורה לעכו"ם


כתיבת ספר תורה


כתבי הקדש


מילה


מזוזה

מקום קביעותה


מקומות החייבים


דיני הפתח


ברכה על קביעתה


שילוח הקן


חלה


צדקה ומעשר כספים


נדרים ומנהגים


הכנסת אורחים


אונן


קריעה


שעטנז


אבלות


טומאת כהנים


מצות התלויות בארץ 

שביעית

ערלה 

גליון תקצ"ד: האם יש לחוש בפירות שבשוק משום ערלה


עניני אבן העזר


פריה ורביה

גליון תקס"חהאם מותר לשלול הצעת שידוך מחמת ממון


צער בעלי חיים


צניעות


איסור יחוד


שבע ברכות


כתובות

גליון תקפ"ג: בענין מצות ישוב ארץ ישראל בזמן מלחמה (כפיה לעלות לארץ ישראל בזמן הזה)

גליון תקפ"ו: האם מותר לשחרר מחבלים תמורת שבוים (חובה לפדות את אשתו)


עניני חושן משפט

דיינים


הלואה


קנינים


אונאה ומקח טעות


שומרים


השבת אבידה


פריקה וטעינה


גזלה


פועלים


שכירות


נזיקין


גנבה וגזלה


מוסר


לא תחמוד


סילוק נזק


מעקה


פן יוסיף


לא תרצח


מדבר שקר תרחק


בל תשחית


מחלוקת

גליון תפ"ב: האם מותר לעבור על איסור כדי למנוע מחלוקת

גליון תקצ"א: האם אמרינן יהרג ואל יעבור על הלבנת פנים


שמירת הגוף והנפש


ניתן להוריד את הגליון מדי שבוע במקומות נוספים