ניתן להוריד את העלונים בלחיצה על הגליון הרצוי

להורדת מפתח נושאים בקובץ PDF - לחץ כאן

להורדת מקבץ גיליונות חלקי - לחץ כאן

את מקבץ הגליונות ניתן להורדה גם ב:להורדת מפתח נושאים בקובץ PDF - לחץ כאן

להורדת מקבץ גיליונות חלקי - לחץ כאן

את מקבץ הגליונות ניתן להורדה גם ב:

 

גליון א': בענין הלוקח פרי שאינו שלם ושוב הביאו לו מאותו מין שלם

גליון א: האם איכא מצוה לכבד אב ואם שמחלו על כבודם

גליון ב': האם יש דין קדימה לברך על כוס משקה מלא -  מי שהזמין אמבולנס בשבת בטעות, האם עליו להתקשר לבטל ההזמנה כדי להציל מחילול שבת

גליון ג': האם המלוה לקטן בלי עדים עובר על "לפני עור לא תתן מכשול"

גליון ג': ההולך מביתו האם צריך בחזרתו לברך על מצות המזוזה

גליון ד': האם אסור לאכול מאכל כשר במסעדה לא כשרה משום מראית העין

גליון ד': השומע ברכה מחבירו ודעתו לצאת יד"ח האם יכול לחזור בו

גליון ה': האם אפשר לקיים על ידי מעשה אחד שתי מצוות

גליון ה': מי שאינו שומר תומ"צ בזמנינו, האם חשיב תינוק שנשבה

גליון ו': האם בן כרך יכול להוציא בן עיר יד"ח קריאת המגילה

גליון ו': האם המוציא את חבירו יד"ח ברכה חייב לכוון בפרטות לכל דבר שהשומערוצה לצאת יד"ח

גליון ז': האם מותר לכתוב בחול המועד שעות הלימוד בכולל בין הזמנים

גליון ז': מצות ד' כוסות מממונו או יין משובח של חבירו, מאי עדיף

גליון ח': האם מותר לטול ידים על גבי עשבים בחוה"מ

גליון ח': האם נשים חייבות במצות כתיבת ספר תורה

גליון ט': האם מצות סיפור יציאת מצרים הוא דוקא "בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך"

גליון י"א: האם קטן שאין לו אב מוציא רבים ידי חובתם

גליון י"א: האם קטן שהגדיל בימי ספירת העומר סופר והולך בברכה

גליון י"ב: האם אילם יכול לצאת ידי חובה ע"י שומע כעונה

גליון י"ב: האם מותר לעשות ספק דרבנן לכתחילה ולספור ספה"ע בבין השמשות

גליון י"ג: האם מותר לחלל שבת כדי להביא אוכל כשר לחולה שיש בו סכנה

גליון י"ג: האם מותר לשרוף בגדים יקרים לכבוד הילולת רשב"י

גליון י"ד: בגדר חיוב מאה ברכות, וכמה צריך לטרוח לקיים דין זה

גליון ט"ו: תמיהה בטעם שהביא המ"ב לאכילת מאכלי חלב בשבועות

גליון ט"ז: בענין גדר חיוב מצות תלמוד תורה בכל רגע

גליון ט"ז: האם איכא מצוה להתברך מפי הכהנים

גליון י"ז: האוכל פת הבאה בכיסנין בקדושא רבא האם יצא יד"ח סעודת שבת

גליון י"ז: מי שעשה קידוש שלא כתקנת חז"ל, האם יצא יד"ח מה"ת

גליון י"ח: האם חיוב ברכת המזון הוא דוקא על לחם החייב בחלה

גליון י"ח: מי שהניח תפילין ואח"כ מצא שלא היו בהם פרשיות האם קיים מצות תפילין

גליון י"ט: האם במקום פקו"נ עדיף לחלל שבת ע"י שניים שעשאוה

גליון י"ט: מי שחושש שלא יוכל לקום לק"ש של שחרית האם מחויב להישאר ער כל הלילה

גליון כ': האם הותר איסור "בל תשקצו" במקום צורך

גליון כ': האם ניתן ללמוד הלכה למעשה מטעמי המצות

גליון כ"א: בירך על מאכל ונזכר שהוא יום תענית, האם עליו לטעום כדי להנצל מברכה לבטלה

גליון כ"א: האם חובת חינוך קטן הוא לפי גילו או לפי חריפותו

גליון כ"ב: ברכה אחרונה ותפילת ערבית, מה קודם

גליון כ"ב: הנהנה ממאכל שרוב העולם לא נהנה ממנו האם חייב לברך

גליון כ"ג: האם במקום ספק ברכות רשאי להחמיר ולברך

גליון כ"ג: שאל חכם ואסר וחכם אחר פסק שטעות יש בדבר, כיצד ינהג

גליון כ"ד: האם האומר פרשת הקרבנות בזמן הזה פטור מלהקריבם כשיבנה בית המקדש

גליון כ"ד: האם מותר לאכול את שיירי הטשולנט של שבת חזון בשבוע שחל בו ט' באב

גליון כ"ה: האם איכא חיוב לקום לפני מי שגובה ונותן צדקה

גליון כ"ה: האם חייב אדם לתת כל ממונו ולא לעבור על איסור דרבנן

גליון כ"ו: האם אסור לאכול מיד לאחר הסעודה מאכל שפטור מברכה בתוך הסעודה

גליון כ"ו: האם מותר להשחיר השיער לצורך שידוכין או קבלת משרה

גליון כ"ז: האם מותר לחצות כביש בשבת כשהדבר גורם לעצירת מכונית של מחלל שבת

גליון כ"ז: השומע חזרת הש"ץ האם עליו לענות לדברים שבקדושה ששומע ממנין אחר

גליון כ"ח: האם חכם שפסל אתרוג אין חבירו רשאי להתירו

גליון כ"ח: האם חכם שפסל אתרוג אין חבירו רשאי להתירו

גליון כ"ח: הנותן כלי במתנה לגוי כדי להטבילו בברכה האם עובר על "לא תחנם"

גליון כ"ט: האם איכא מצוה לחזור בתשובה

גליון ל': האם רופא נאמן לומר מי ראוי להתענות ביוה"כ

גליון ל': מי שכבר נטל לולב האם יש עליו עדיין חיוב ליטול מהודר יותר

גליון ל"א: האם מותר להפסיק באמצע הלימוד לנתינת צדקה ועניית אמן

גליון ל"א: האם צריך לקבוע מזוזה במחסן המיועד לכלי פסח, ולסכך של סוכו

גליון ל"ב: האם בן אשכנז יכול להוציא בן ספרד ידי חובת ברכה אחרונה

גליון ל"ב: זריזין מקדימין למצות - "מצוה" או "הנהגה טובה"

גליון ל"ג: האם מותר לעבור בין שתי נשים כשהולך לצורך מצוה 

גליון ל"ג: המכעיס את חבירו האם עובר על איסור "לפני עור לא תתן מכשול"

גליון ל"ד: האם הותר איסור יחוד מפני כבוד הבריות

גליון ל"ה: האם אמרינן בעבידתיה טריד באיסור יחוד

גליון ל"ו: מי ששכר דירה לשבת ומצא שאין בה מזוזה האם מותר לו לדור בה

גליון ל"ו: נאנס ולא שמע קריאת התורה, האם יש ענין לקרוא הפרשה מתוך חומש

גליון ל"ז: האם מותר להוציא את שלו מיד חבירו שלא מדעתו

גליון ל"ח: מי שנוהג להתפלל מעריב בשעה מאוחרת האם חייב להתפלל לפני הדלקת נר חנוכה

גליון ל"ט: האם יש לברך על אבקת הסוכר שעל גבי הסופגניות

גליון ל"ט: שנים שהדליקו נ"ח ביחד, האם יצאו יד"ח ההדלקה

גליון מ: האם יש איסור "לא ילבש" בגילוח הזקן

גליון מ': מי שציוהו רופא לא לדבר למשך תקופה, האם חייב לצאת יד"ח מצות התלויות בדבור ע"י אחר

גליון מ"א: בענין איסור לא תחנם במשבח מעשיהם

גליון מ"א: האם מותר לעבור איסור קל כדי להנצל מאיסור חמור

גליון מ"ב: האם אפשר להגביל ברכה שתחול רק על חלק מהפירות שלפניו

גליון מ"ג: האם יש פטור של עוסק במצוה, בעת שנוסעים ללמוד תורה

גליון מ"ג: המברך על דבר שברכתו ב"פ האדמה, האם פטר נמי האורז הנמצא לפניו

גליון מ"ד: האם הותר איסור חצי שיעור לחולה שאין בו סכנה

גליון מ"ד: האם מותר לאשה ללמוד תורה

גליון מ"ה: האם איכא דין קדימה לברך על מין שבעה הנמצא בתוך סלט פירות

גליון מ"ה: האם יש להקדים מנה אחרונה למנה ראשונה היכא דברכתה קודמת

גליון מ"ו: חכם אחד מתיר ואחד אוסר, כמי יש לנהוג למעשה

גליון מ"ז: האם יש משום מראית העין באכילת בשר פרווה עם חלב

גליון מ"זהאם מהני לתת 'שקדים' בחלב 'סויה', כהיכר למראית העין כדי לאוכלם בסעודה בשרית

גליון מ"ח: גדר אורחים לענין להקל מחמתו בשעת הדחק

גליון מ"ח: האם מי שמזמין את שכנו לסעודת שבת מקיים מצות הכנסת אורחים

גליון מ"ט: האם מותר למנות מספר אנשים המוזמנים לסעודה

גליון מ"ט: המסופק אם בירך האם מותר לו לשנות מקומו כדי להתחייב בברכה בודאי

גליון נ: האם העוסק בכיבוד 'אם' פטור מכבוד 'אב'

גליון נ"א: האם מברכים על מאכלים שיש בהם חומרים המזיקים את הגוף

גליון נ"א: האם מי שהחליט לתת צדקה יכול לחזור בו תוך כדי דיבור

גליון נ"ב: האם במנה חשובה יוצאים יד"ח משלוח מנות ומתנות לאביונים יחד

גליון נ"ב: האם משלוח מנות צריך להיות לפי ערך המקבל והנותן

גליון נ"ב: הסיח דעתו באמצע קריאת המגילה האם יצא ידי חובתו

גליון נ"ג: האם הקורא פרשת זכור מתוך חומש יצא יד"ח

גליון נ"ג: הנותן משלוח מנות למי שאינו מברך האם עובר על 'לפני עור לא תתן מכשול'

גליון נ"ג: הנותן משלוח מנות למי שאינו מברך האם עובר על 'לפני עור לא תתן מכשול'

גליון נ"ד: איזה הפסד בכלל דבר האבד המתיר מלאכה בחול המועד

גליון נ"ד: המוכר ביתו לעכו"ם שלא להתחייב בבדיקת חמץ האם עובר על לא תחנם

גליון נ"ד: המוכר ביתו לעכו"ם שלא להתחייב בבדיקת חמץ האם עובר על לא תחנם

גליון נ"ה: בגד שנתלכלך בחול המועד האם מותר לנקותו, כשיש בזה משום כבוד הבריות

גליון נ"ה: מי שאינו יכול לאכול כזית שלם של מצה האם מחוייב לאכול עכ"פ חצי שיעור

גליון נ"ו: הפריש חלה ואחר אפייה נסתפק שמא נתערב בעיסה, האם הלחם מותר באכילה

גליון נ"ו: שליח ציבור ששכח לספור ספירת העומר האם מותר לו לברך מפני הבושה

גליון נ"ז: האם מותר למלוח בשר בסוכר

גליון נ"ז: הסופר ספה"ע כהוגן ותכ"ד חזר וספר שלא כהוגן האם יצא ידי חובתו

גליון נ"ח: המסתפק אם עברו שש שעות מאכילת בשר, האם רשאי לאכול גבינה

גליון נ"ח: שכח לספור יום מימי הספירה האם יכול להוציא רבים ידי חובתם

גליון נ"ט: המחמיר לא להסתפר בכל ימי ספירת העומר האם הוא בכלל "כסיל בחושך הולך"

גליון נ"ט: המסתפק אם בירך ברכת המזון האם יכול לסמוך על עדות קטן האומר שכבר בירך

גליון ס: האם מהני לכוין בברכת התורה בערב שבועות שתפטור רק עד סוף הלילה

גליון ס: המהרהר בדברי תורה, האם מקיים מצות ת"ת

גליון ס"א: האם מותר להשיב לעכו"ם השואל בדברי תורה

גליון ס"א: כבד או בשר הנצלה אחר שלשה ימים האם מותר לחממו במיקרוגל

גליון ס"ב: האוכל מאכל שאינו ערב עליו, האם חייב בברכה

גליון ס"ב: האם חייבים להגעיל כלים חדשים טרם שמושם

גליון ס"ג: המלוה לחבירו בלא עדים, האם עובר על "לפני עור לא תתן מכשול"

גליון ס"ג: חולה שיש בו סכנה שמותר לחלל עליו שבת האם מוטל עליו לעשות המלאכה בעצמו

גליון ס"ד: האם מהני להטביל כלי העומד למתנה

גליון ס"ד: מי שאינו מוכיח את חבירו, האם עובר על "לא תעמוד על דם רעיך"

גליון ס"ה: האם הותר איסור לא תחנם מפני קידוש השם

גליון ס"ה: האם נכון לעשות סעודה אחת עבור סיום שתי מסכתות

גליון ס"ו: האם חייבים להוכיח את העובר איסור מלאכה בשבת

גליון ס"ו: האם מותר לטעום בשר שלא נמלח באמצע צלייתו

גליון ס"ז: המכשיל את חבירו לעבור איסור באונס, האם עובר על לפני עור לא תתן מכשול

גליון ס"ז: התחיל להסתפר והגיע זמן איסור תספורת, האם רשאי לגמור

גליון ס"ח: האם מהני אמירת 'ברוך שם' על ברכה לבטלה שלפני זמן רב

גליון ס"ח: האם מותר למסור דברי תורה ברבים כשעכו"ם מקשיבים לדבריו

גליון ס"ט: בירך תפלת הדרך, האם יכול להוציא אחרים יד"ח

גליון ס"ט: האם מותר לצאת מארץ ישראל לצורך טיול

גליון ע': המקיים מצוה על ידי שליח, מי מקבל השכר

גליון ע': הפטור מן הדבר ועושהו, אימתי נקרא הדיוט

גליון ע"א: הטובל כלי או הנוטל ידיו, האם מהני להסיר חלק מהחציצה

גליון ע"א: חרש המדבר ואינו שומע, האם חייב בתקיעת שופר

גליון ע"א: מצוה בו יותר מבשלוחו בתקיעת שופר

גליון ע"ב: בעל תשובה, האם חייב לנהוג כמנהג אבותיו או כמנהג רבותיו העוסק מעט בצרכי חולין

גליון ע"ב: האם פחות מבן עשרים נענש בידי שמים

גליון ע"ב: האם פחות מבן עשרים נענש בידי שמים

גליון ע"ג: האם איכא מדת חסידות שלא לעשות מלאכת דבר האבד בחוה"מ

גליון ע"ג: העושה סוכה האם עליו לבנותה בעצמו

גליון ע"ג: מצוה בו יותר מבשלוחו בנית הסוכה

גליון ע"ד: האם השוחט רשאי לכבד אחרים במצות כיסוי הדם של "הכפרות"

גליון ע"ד: האם מותר להוציא את השופר מרשות לרשות עבור תקיעה לנשים

גליון ע"ה: "על חטא שחטאנו באונס" וכי אונס צריך כפרה

גליון ע"ה: האם חייבים ליטול לנענועים של הלל, אותם ד' מינים שברכו עליהם

גליון ע"ו: האם יש איסור "לא ילבש" במקום צער צינה

גליון ע"ו: האם מותר לעקור מקום סעודתו כדי שלא לאחר למקום לימודו

גליון ע"ז: האם מותר לשנות דיבורו כדי למנוע אי נעימות

גליון ע"ז: עד איזה גיל חייבים לחנך את הבנים במצוות

גליון ע"ח: האם יש הידור מצוה בנוי שאינו ניכר לעין

גליון ע"ח: נאנס ולא התפלל בצבור, האם חייב לשמוע קריאת התורה

גליון ע"ט: האם מהני למנות שליח שיתפלל במקומו

גליון ע"ט: העומד בתפלת י"ח, האם רשאי לשמוע קה"ת

גליון ע"ר: טעה ולחץ על הפעמון בשבת, האם רשאי להרפות

גליון פ: המתפלל שמונה עשרה ואינו יודע באיזה ברכה עומד מהיכן ממשיך תפלתו

גליון פ': חציצה שאדם אינו מקפיד עליה ואחרים מקפידים האם מעכבת בנטילת ידים ובטבילת כלים

גליון פ"א: האם יש לחוש בשריפת פחים משום בישול בשר בחלב

גליון פ"א: מדבקה הדבוקה על הכלי, האם חוצצת בטבילת כלים

גליון פ"ב: האם איכא הידור מצוה בחנוכיה נאה

גליון פ"ב: האם איכא חובת חינוך בהידור מצוה

גליון פ"ב: האם איכא חובת חינוך בהידור מצוה

גליון פ"ג: הדלקת נרות חנוכה מאוחר או בזמן על ידי שליח, מה עדיף

גליון פ"ג: ההולך להתפלל ופגע בנרות חנוכה, האם מדליק ואח"כ מתפלל

גליון פ"ד: האם מותר לאכול גבינה בשולחן שקטן אוכל בו בשר

גליון פ"ד: קידוש לבנה "ברוב עם" הוא בשלשה או בעשרה

גליון פ"ד: קידוש לבנה "ברוב עם" הוא בשלשה או בעשרה

גליון פ"ה: הנמנע מלהתחייב בברכת המזון, האם נענש בעידן דריתחא

גליון פ"ה: רבים מקיימים מצוה, האם א' מברך עבור כולם

גליון פ"ו: אשה שדרכה ללוש על ידי 'מיקסר', האם צריכה להסיר הטבעת לנט"י וטבילה

גליון פ"ו: מי שאינו יכול להריח מחמת צינה, האם יכול לברך על בשמים בהבדלה

גליון פ"ז: האם חייבים לחנך את הקטנים להמתין שש שעות בין אכילת בשר לחלב

גליון פ"ז: היודע בחברו שחייב לו ממון, האם עליו להזכירו להפרישו מאיסור גזל

גליון פ"ח: האם מותר ללכת למקום סכנה להתפלל על קברי צדיקים

גליון פ"ח: קידוש לבנה במוצאי שבת ביחיד או ביום חול ברוב עם

גליון פ"ח: קידוש לבנה במוצאי שבת ביחיד או ביום חול ברוב עם

גליון פ"ט: האם מותר לאחר ברית מילה לאחר חצות, כדי למנוע ביטול תורה

גליון פ"ט: זקן המסתרק ע"י עכו"ם בשבת, האם עובר איסור מדאורייתא

גליון צ: האם יש להמתין שש שעות בין אכילת גבינה לאכילת בשר

גליון צ: האם משחת ווזלין חוצצת בנטילת ידים ובטבילה

גליון צ"א: האם קטן חייב לברך ברכת הגומל

גליון צ"א: האם רשאי לשנות דיבורו כדי להרבות כספי צדקה

גליון צ"ב: הזקין והלבין שערו, האם מותר להשחירו ע"י עכו"ם או ע"י לקיחת תרופות

גליון צ"ב: האם קמח חייב בדיקה מתולעים

גליון צ"ג: האם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור

גליון צ"ג: שתה יין בסעודת פורים, האם מותר לו לענות בדבר הלכה

גליון צ"ד: האם להלכה חייב איניש לבסומי בפורים

גליון צ"ד: האם צריך להטביל את הכלי שמסדרים עליו המשלוח מנות

גליון צ"ד: האם צריך להטביל את הכלי שמסדרים עליו המשלוח מנות

גליון צ"ה: האם מותר לעשות טיפול שיניים בחול המועד

גליון צ"ה: הקונה בית מאינו שומר תו"מ, האם צריך להכשיר את השייש שבמטבח

גליון צ"ו: האם איכא חיוב לאכול מצה כל ימי החג

גליון צ"ו: האם חייב להכניס עצמו לחולי עבור אכילת מצה

גליון צ"ז: האם מותר לאכול דג שיש בו תולעי אניסאקיס

גליון צ"ז: המצטער משערו בספירת העומר, האם רשאי להסתפר

גליון צ"ח: האם איכא איסור חצי שיעור במלאכת שבת

גליון צ"ח: האם מותר להוציא עגלה ע"י קטן במקום שלא סומכים על העירוב

גליון צ"ח: האם מותר להוציא עגלה ע"י קטן במקום שלא סומכים על העירוב

גליון צ"ט: האם מותר לגרום ברכה שא"צ לצורך "מאה ברכות"

גליון צ"ט: האם ניתן לאסור ולהתיר, לטמאות ולטהר על ידי זכוכית מגדלת

גליון צ"ט: האם ניתן לאסור ולהתיר, לטמאות ולטהר על ידי זכוכית מגדלת

גליון ק': האם כלים חשמליים חייבים טבילה

גליון ק: המתאמץ בשבת האם עובר על מצות עשה ד"תשבות"

גליון ק"א: האם יוצאים ידי חובת שמחת יו"ט ע"י תלמוד תורה

גליון ק"א: האם נשים חייבות לברך ברכות התורה

גליון ק"ב: אכל גבינה אחר אכילת בשר, האם רשאי להמשיך ולאכול גבינה

גליון ק"ב: אכל פרי מתולע בשבת, האם צריך כפרה על איסור נטילת נשמה

גליון ק"ג: האם הציבור צריך לכוון לצאת יד"ח הברכות בקרה"ת

גליון ק"ג: האם מותר לאכול אצל חשוד על טבילת כלים

גליון ק"ד: האם איכא חיוב להמתין לאוטובוס מהדרין משום שמירת העיניים

גליון ק"ד: המוציא את חבירו יד"ח בברכה, האם עולה להם למנין מאה ברכות

גליון ק"ה: האם איכא איסור בהליכה אחורי אשה בזמנינו

גליון ק"ה: האם מותר לשפוך בשבת מים חמים לכוס שאינה נגובה 

גליון ק"ו: האם מותר לשתות כוס קפה שנפל בו זבוב

גליון ק"ו: ספק אם יש מוקצה במגירה, האם מותר לפותחה בשבת

גליון ק"ז: האם יש איסור לבלוע את שיירי המאכל שבין השיניים בתענית

גליון ק"ז: האם יש לאכול את מעדני השבת דוקא בסעודת היום

גליון ק"ח: האוכל לפתן עם מיני מזונות האם חייב לברך המוציא

גליון ק"ח: הלומד אליבא דהלכתא, האם מקיים מצות ת"ת לשמה

גליון ק"ט: האם ריבוי שער חוצץ בתפילין של ראש

גליון ק"י: האם מעוברות ומניקות חייבות להתענות בט' באב בזה"ז

גליון ק"י: מאיזה טיולים יש להיזהר משום "ונשמרתם"

גליון קי"א: האם מותר להשתתף במופעי "אחיזת עיניים"

גליון קי"א: הכשר שיצא מתחת ידם עופות ללא מליחה האם חייבים לפרסם הדבר כדי למנוע מכשול

גליון קי"א: הכשר שיצא מתחת ידם עופות ללא מליחה האם חייבים לפרסם הדבר כדי למנוע מכשול

גליון קי"א: הכשר שיצא מתחת ידם עופות ללא מליחה האם חייבים לפרסם הדבר כדי למנוע מכשול

גליון קי"ב: אשת כהן מעוברת, האם רשאית לילך לקברי צדיקים

גליון קי"ב: האם איכא חובה למחות בעוברי עבירה בזמן הזה

גליון קי"ג: האם מותר להאכיל קטן מחוץ לסוכה

גליון קי"ג: האם מותר להאכיל קטן מחוץ לסוכה

גליון קי"ג: האם נקודה שספק אם נראית לעין פוסלת באתרוג

גליון קי"ד: האם חייב למחול לחבירו משום לאו דלא תטור

גליון קי"ד: האם יש הידור מצוה בלולב "גדול"

גליון קט"ו: האם אכילת חצי שיעור מותרת לחולה ביוה"כ

גליון קט"ו: האם נשים חייבות במצות אכילה בערב יוה"כ

גליון קט"ז: האם מותר להכין הזמנה לחתונה של אינם שומרי תו"מ

גליון קט"ז: העומד באמצע תפלת י"ח, האם רשאי לתקן את הש"ץ שלא הזכיר "ותן טל ומטר"

גליון קי"ז: האם מותר להאכיל תינוק אבקת חלב עכו"ם

גליון קי"ז: תינוק השותה חלב עכו"ם, האם יש לחוש משום "טמטום"

גליון קי"ח: האוכל עם קטן ושינה מקומו, האם בחזרתו חייב לחזור ולברך

גליון קי"ח: האם אשה רשאית להיות "מטפלת" בביתה

גליון קי"ט: האם מותר לאכול גבינה אחר תבשיל שיש בו אבקת מרק בשרי

גליון קי"ט: הניח פיצה חמה על צלחת בשרית, האם נאסרו הפיצה והצלחת

גליון ק"כ: האם רשאי להתחיל להתפלל כשלא יגמור תפלתו בזמנה

גליון קכ"א: בעל חי המצטער מחמת רעב, האם חייב להאכילו משום צער בעלי חיים

גליון קכ"א: בענין איסור להבריח המכס

גליון קכ"ב: בן י"ג שנים שלא הביא שערות, האם פטור ממצוות דרבנן

גליון קכ"ב: בן י"ג שנים שלא הביא שערות, האם פטור ממצוות דרבנן

גליון קכ"ב: מצא בקבוק של תינוק, האם חייב להחזירו משום השבת אבידה

גליון קכ"ג: האם מותר לאכול לכתחילה "סופגניות" שלא בתוך הסעודה

גליון קכ"ג: האם מותר לאכול לכתחילה "סופגניות" שלא בתוך הסעודה

גליון קכ"ג: הדליק נ"ח ולא בירך, עד מתי רשאי לברך

גליון קכ"ד: בירך שהחיינו על הדלקת נ"ח, האם פטר החנוכיה חדשה

גליון קכ"ד: בירך שהחיינו על הדלקת נ"ח, האם פטר החנוכיה חדשה

גליון קכ"ד: המתארח בשבת חנוכה, היכן מדליק בער"ש ובמוצ"ש

גליון קכ"ה: האם מותר לברך ז' ברכות בז' ימי המשתה, כדי למנוע בושה

גליון קכ"ה: האם מותר לברך ז' ברכות בז' ימי המשתה, כדי למנוע בושה

גליון קכ"ו: האם אשה נאמנת על "בדיקת תולעים"

גליון קכ"ו: האם אשה נאמנת על "בדיקת תולעים"

גליון קכ"ו: הפריש חלה ושרפה בתבנית שבתנור, מה תקנתו

גליון קכ"ז: האם מותר "לטעום" תבשיל חלבי, תוך שש שעות מאכילת בשר

גליון קכ"ז: שויא אנפשה חתיכה דאיסורא, האם מהני אמתלא

גליון קכ"ח: האם יש משום חציצה באחיזת הכלי בשעת טבילתו

גליון קכ"ח: מאכל שהותר משום ביטול בס', האם ראוי להמנע שלא לאוכלו

גליון קכ"ט: אם אשת כהן רשאית לטוס עם בנה במטוס המאהיל על בית קברות

גליון קכ"ט: האם מותר ללמד תורה לעכו"ם הרוצה להתגייר

גליון ק"ל: אכל "בריה" כגון ענב שלם, האם רשאי לכתחילה לאכול עוד אחד

גליון ק"ל: אכל חצי שיעור ממין ז' וחצי שיעור ממין אחר, האם מברך בנ"ר

גליון קל"א: האם מותר לעבוד במקום שמכינים "בורגר עם גבינה" לצורך עכו"ם

גליון קל"א: שפתון שיש בו טעם, האם צריך הכשר

גליון קל"ב: האם אפשר לסמוך על טעימת ישראל להתיר נ"ט בר נ"ט לכתחילה

גליון קל"ב: האם מותר לקבוע לכתחילה 'ניתוח קיסרי' סמוך לשבת

גליון קל"ג: האם מותר להשתמש בתנור אחד לבשר וחלב

גליון קל"ג: המתארח בצימר, האם חייב להכשיר הכיריים קודם השימוש

גליון קל"ד: האם מותר להשתכר כשלא יוכל לברך בהמ"ז או להתפלל

גליון קל"ד: המוסר מתנות לאביונים ע"י שליח, האם צריך לברר שקיים שליחותו

גליון קל"ה: האם חייב לטבול כלי שמסתפק אם הטבילו

גליון קל"ה: האם מותר ללמוד בזמן קריאת התורה

גליון קל"ו: האם איכא מצוה להרבות באכילת מצה בליל פסח 

גליון קל"ו: למד מסכת לפני בר מצוה, האם מהני הסיום לפטור את הבכורות מהתענית

גליון קל"ז: האם מותר להכין סלט ביצים במיונז בשבת

גליון קל"ז: האם ראוי להמנע מאכילת חמץ שנמכר לעכו"ם

גליון קל"ח: האם אונן חייב בספירת העומר

גליון קל"ח: האם אונן חייב בספירת העומר

גליון קל"ח: הזכיר 'מוריד הגשם' ותיקן תכ"ד, האם חוזר לראש התפילה

גליון קל"ט: האם חייבים לחנך הקטנים לכוון לצאת יד"ח המצוה

גליון קל"ט: הממהר לעסקיו, האם מותר לו לצאת באמצע חזרת הש"ץ

גליון ק"מ: האם איכא חובה לחנך הקטנים במצות ספירת העומר

גליון ק"מ: שרף חלה בתבנית אם מהני להישאל על הבלוע כדי להתיר הכלי

גליון ק"מ: שרף חלה בתבנית אם מהני להישאל על הבלוע כדי להתיר הכלי. [ועי' עוד מש"כ לקמן בהכשר כלים].

גליון קמ"א: טשולנט שהתערב בו דג, האם מותר באכילה

גליון קמ"א: עשה מלאכה שלא לצורך יו"ט, אם מהני להנות ממנה כדי לתקן האיסור

גליון קמ"ב: האם מותר להשתמש ב"מיקרוגל" לבשר ולחלב

גליון קמ"ב: הקובע מזוזה במרפסת, באיזה צד קובעה

גליון קמ"ג: האם יש משום בישולי עכו"ם בבישול במיקרוגל ואינדוקציה

גליון קמ"ג: האם מברכים ז' ברכות כפי מנהג החתן או כמנהג המוזמנים

גליון קמ"ד: האם הממהר לעסקיו אם רשאי להתפלל ביחידות

גליון קמ"ד: קטן שייחד גרעין פרי לצורך משחק, האם פקע ממנו דין מוקצה

גליון קמ"ה: מצא דם בביצה, האם מותרת באכילה

גליון קמ"ה: רבים המקדשים את הלבנה, האם כל או"א מברך לעצמו או אחד מברך עבור כולם

גליון קמ"ה: רבים המקדשים את הלבנה, האם כל או"א מברך לעצמו או אחד מברך עבור כולם

גליון קמ"ו: שלח פירות וירקות ע"י עכו"ם, האם מותרים באכילה. [ועי' בהלכות מצויות לבין הזמנים]

גליון קמ"ו: תיקן כלי חשמלי ע"י אומן עכו"ם, האם צריך לחזור להטבילו

גליון קמ"ז: האם סכין שחותכים בו אבטיח בחנות חייב טבילה

גליון קמ"ז: המדבר במאורעות הזמן, האם עובר על איסור ביטול ת"ת

גליון קמ"ח: חתך דג הערינג בסכין בשרי, האם מותר באכילה

גליון קמ"ח: חתך דג הערינג בסכין בשרי, האם מותר באכילה

גליון קמ"ח: קנה כלי והטבילו, האם רשאי להחזירו לחנות כדי להחליפו

גליון קמ"ט: האם מבטלים ת"ת להכנסת כלה ולווית המת

גליון קמ"ט: שכח להזכיר יעלה ויבוא, האם חייב לחזור להתפלל בציבור

גליון ק"נ: האם מהני להקנות בגדיו לחבירו להפטר מקריעה על המקדש. (ועי' עוד בזה בהל' מצויות לבין הזמנים).

גליון ק"נ: האם מותר ללמוד בעיון בדברים המותרים בתשעה באב

גליון קנ"א: האם בניית מעקה צריכה להיות דוקא ע"י ישראל

גליון קנ"א: האם מותר לספר פאות הראש והזקן במכונת גילוח

גליון קנ"ב: האם יש למחות ביד המגדל כלב בביתו

גליון קנ"ב: המתקין מעקה במרפסת האם מברך

גליון קנ"ג: האומר שנים מקרא וא' תרגום, האם רשאי לומר תיבות בעל פה

גליון קנ"ג: צימרים וחדרי אירוח, האם חייבים במזוזה

גליון קנ"ד: בגדים מחומרים סינטטיים, האם מותר לכבסם בחוה"מ

גליון קנ"ד: האם מותר לשבת לפני המאריך בתפלתו בר"ה ויוה"כ

גליון קנ"ה: האם חולה שישב"ס חייב להשתדל להתחייב בצום יוה"כ

גליון קנ"ה: האם מותר לקחת תרופות וגלולות ביוה"כ

גליון קנ"ו: האם בעה"ב רשאי לכבד את אורחיו במאכלים מהכשר שאין הם סומכים עליו

גליון קנ"ו: האם מותר לצלות כבד על פלטה חשמלית

גליון קנ"ז: האם קורעים על פטירת גדול הדור

גליון קנ"ז: הוסיף מים לא מבושלים בטשולנט בשבת, האם מותר באכילה

גליון קנ"ח: האוכל מאכל להפסיק בין גבינה או דגים לבשר האם צריך לברך עליו

גליון קנ"ח: האם אפשר לצאת ידי חובה הבדלה (וקריאת המגילה) דרך הטלפון

גליון קנ"ט: האם מותר לבלוע דם מפצע שבשפתים

גליון קנ"ט: האם מותר לקנות משקה חם ממכונת משקאות שאין בה הכשר

גליון ק"ס: האם מותר לבשל לכתחלה מאכל בסיר בשרי כשחלק מבני ביתו יאכלהו עם בשר וחלק עם גבינה

גליון ק"ס: המוצץ פרי, האם מברך כברכת הפרי

גליון קס"א: גבס ותפרים נמסים, האם חוצצים בטבילה ובנט"י

גליון קס"א: האם מותר לסגור בשבת בגד שיש עליו כיתוב

גליון קס"ב: השומע חצי ברכה מחבירו והשלימה בעצמו, האם יצא יד"ח

גליון קס"ב: קבע עם איש מקצוע ומצא זול יותר, האם רשאי לחזור בו

גליון קס"ג: בירך על הדלקת נ'רות חנוכה במוצ"ש לפני הבדלה, האם מבדיל או מדליק

גליון קס"ג: האם קטן מקיים מצות נ"ח בנרות שאינם דולקים חצי שעה

גליון קס"ג: האם קטן מקיים מצות נ"ח בנרות שאינם דולקים חצי שעה

גליון קס"ד: האם מותר להכין עוגות ועוגיות מעיסה חלבית

גליון קס"ד: מצא מכשיר שיש בו שימושי איסור, האם חייב להחזירו משום השבת אבידה

גליון קס"ה: האם מותר לנעול הבית בשבת כאשר נשארים בו בני הבית ללא מפתח

גליון קס"ו: האם מותר לטלטל שלג בשבת

גליון קס"ו: הסובל מקור, האם רשאי לשתות שתיה חמה באמצע פסוקי דזמרה

גליון קס"ז: האם אמרינן "הלכה כבתרא" אף על פסקים של פוסקי זמנינו

גליון קס"ז: האם מותר להניח כד חלב ליד תבשיל של בשר במדף המקרר

גליון קס"ח: האם "כל המתאבל עליו מתאבל עמו" נוהג בזמנינו

גליון קס"ח: סוכר שנפל לתוכו חלב, האם מותר לתנו למשקה פרווה ולשתותו תוך שש שעות מאכילת בשר

גליון קס"ט: האם מותר לשאוב חלב בשבת לצורך תינוק

גליון קס"ט: השוכר בית, האם חייב לקבוע מזוזה מיד

גליון ק"ע: האם מותר לרסק פרי ע"מ לאוכלו ללא בדיקה

גליון ק"ע: כלים שנאסרו והתערבו באחרים, האם התערובת מותרת

גליון קע"א: האם מותר לטלטל מוקצה ברגליו

גליון קע"א: האם מותר לכתחלה לטחון כבד בבלנדר העומד לשימוש פרווה

גליון קע"ב: העוזב ביתו, האם יש לו היתר ליטול המזוזות עמו

גליון קע"ב: תחב כף בשרי בתבשיל חלבי, האם צריך להכשיר כל הכף

גליון קע"ג: האם מותר לחמם ידים רטובות על גבי הסקה מרכזית בשבת

גליון קע"ג: המצטערת מריבוי חלב, האם מותרת לשאוב לתוך כלי ע"י נכרית

גליון קע"ג: המצטערת מריבוי חלב, האם מותרת לשאוב לתוך כלי ע"י נכרית 

גליון קע"ג: המצטערת מריבוי חלב, האם מותרת לשאוב לתוך כלי ע"י נכרית (צעב"ח באדם)

גליון קע"ד: חלות שהתערב בהם תרומת חלה, האם מותרות באכילה

גליון קע"ד: כסא שנאסר בטלטול משום בסיס והתערב באחרים, האם נאסרו הכסאות בשימוש

גליון קע"ד: כסא שנאסר בטלטול משום בסיס והתערב באחרים, האם נאסרו הכסאות בשימוש

גליון קע"ה: האם מותר לאשה לתת צדקה ללא רשות בעלה

גליון קע"ה: תבלין שנמצאו בו תולעים אחר שנתנו ממנו לתבשיל האם התבשיל מותר באכילה

גליון קע"ו: האם מותר לבשל ביו"ט ביצים שיש בהם חותמת

גליון קע"ו: האם מותר לערות על חלב או בשר ממיחם העומד לשימוש פרווה

גליון קע"ז: ביגוד המחולק לאברכים לכבוד החג, האם מברכים עליו שהחיינו או הטוב והמטיב"

גליון קע"ז: המפריש מעשר, האם מנכה הוצאותיו מהרווח

גליון קע"ח: המסתפק אם שמע קריאת המגילה כדין, האם חייב לחזור לשמוע

גליון קע"ח: השלים קריאת המגילה בעודו שומע מהש"ץ, האם ייד"ח

גליון קע"ט: האם כוונה לשם מצת מצוה מועילה עבור חבירו שלא כוון

גליון קע"ט: האם מותר להשתמש בפסח בתמרוקים שיש בהם חשש חמץ

גליון ק"פ: תרופות שיש בהם תערובת חמץ, האם מותרות בפסח לחולה שאין בו סכנה

גליון קפ"א: החושש שלא יוכל לספור כל ספה"ע, האם ימנה בברכה

גליון קפ"א: קן ברשות פרטית, האם אפשר לקיים בו מצות שילוח הקן

גליון קפ"ב: אשה הסופרת ספה"ע, האם עדיף שתמנע מלברך

גליון קפ"ב: הנוסע בשבת מפני פקו"נ, האם רשאי לנסוע לבה"ח רחוק יותר כדי להימנע מהוצאת ממון

גליון קפ"ג: האם יש להימנע מלקיים שילוח הקן כשא"צ לביצים משום מידת אכזריות

גליון קפ"ג: המסתפק בספה"ע איזה יום לספור, האם רשאי לברך ולספור שני ימים מספק

גליון קפ"ד: האם מותר לומר לנכרי להדליק מכשיר חשמלי ביום טוב

גליון קפ"ד: מי שנעור כל הלילה, האם רשאי ללמוד בלא ברכות התורה

גליון קפ"ה: איסור יחוד כשהבעל או האשה בעיר

גליון קפ"ה: המחמם לחם על סיר בשרי, האם רשאי לאוכלו עם גבינה

גליון קפ"ו: האם מותר להשתמש בכלי לא טבול באופן חד פעמי

גליון קפ"ו: המחליף מזוזה בביתו, האם צריך לברך

גליון קפ"ז: האם מותר לקנות גבינה פרוסה במקום שחותכים גבינות לא כשרות. ועי' בהלכות מציות לבין הזמנים

גליון קפ"ז: קטן הסובל מגירוי בעור, האם מותר ליתן עליו משחה בשבת

גליון קפ"ח: האם צנצנות קפה חייבות טבילה

גליון קפ"ח: מחבת בשרית שטיגנו בה גבינה, האם צריכה ליבון חמור

גליון קפ"ט: האם מהני לנעול עצמו בחדר כדי להנצל מאיסור יחוד

גליון קפ"ט: מנגל שצלו בשר מהכשר מפוקפק, כיצד יש להכשירו

גליון ק"צ: בישל פירות ומצא שא' מהן מתולע, האם התבשיל מותר

גליון ק"צ: האם בלנדר ומקלף חייבים טבילה בברכה

גליון קצ"א: האם איכא משום איסור יחוד בנסיעה במכונית בלילה

גליון קצ"א: האם מחללין שבת ומפסיקים תפילת י"ח כדי להכנס לחדר מוגן

גליון קצ"ב: הפטור מלצום בתשעה באב, האם צריך לאכול פחות מכשיעור

גליון קצ"ב: מי שאין בידו לברך, האם רשאי לאכול ללא ברכה

גליון קצ"ג: האם מותר להניח אוכל כשר על שלחן ציבורי

גליון קצ"ג: האם מותר לשלם עליות ודמי חבר לבית הכנסת מכספי מעשר 

גליון קצ"ד: האם יש להיזהר מלבנות סוכה תחת חבלי כביסה

גליון קצ"ד: האם שתיית חלב טמא מותרת לצורך ריפוי חולי

גליון קצ"ה: האוכל תפוח בדבש ועיקר דעתו על הדבש, על מה יברך

גליון קצ"ה: האם מותר לאכול לפני תקיעת שופר

גליון קצ"ו: איזה מצטער פטור מן הסוכה

גליון קצ"ו: האם יש להימנע מלאגוד הלולב על ידי ה"קוישיקלעך"

גליון קצ"ז: במקום שאמרו להחמיר, מתי בשעת הדחק סומכים להקל

גליון קצ"ז: האם יש חשש איסור בקנית יבול נכרי מהנוהג שאין בהם קדושת שביעית

גליון קצ"ח: הצריך לנקביו, האם יכול לצאת יד"ח ברכה ע"י שומע כעונה

גליון קצ"ח: עיתונים שיש בהם דברי תורה, האם צריכים גניזה

גליון קצ"ט: האם מותר להכנס לבית הכסא עם ספרי קודש בתוך הכיס

גליון קצ"ט: היודע לקדש בעצמו, האם עדיף שלא יצא יד"ח ממי שכבר יצא

גליון קצ"ט: היודע לקדש בעצמו, האם עדיף שלא יצא יד"ח ממי שכבר יצא

גליון ר': עיתונים שיש בהם דברי תורה שהתערבו באחרים האם צריך לגנוז את כולם

גליון ר': קטן המשחק בצעצועים האסורים בשבת, האם חייבים להפרישו

גליון ר"א: האם מותר לטלטל פלאפון בשבת בשעת הסכנה

גליון ר"א: האם מותר לענות אמן על ברכת קטנה שהגיעה לחינוך

גליון ר"ב: האֵם חייבת לחנך את בנה

גליון ר"ב: המקבל עודף מחשוד למכור פירות שביעית, האם צריך לנהוג בו קדושת שביעית

גליון ר"ג: קיבל עודף הקדוש בקדושת שביעית, האם מועיל לחללו על דבר אחר

גליון ר"ד: הנוסע במטוס ממקום למקום, האם חייב להדליק נ"ח

גליון ר"ה: האם מותר לשתות קפה עם חלב פרווה בתוך סעודה בשרית

גליון ר"ה: קידש על היין, האם פטר שאר משקים

גליון ר"ו: האם מותר להנביט נבטים ולטפל בעציצים שבתוך הבית בשביעית

גליון ר"ז: עצם שנשמטה ממקומה בשבת, האם מותר להחזירה

גליון ר"ז: הלכות מצויות לשבת (דינים הנוגעים לימות החורף והשלג)

גליון ר"ח: האם כלי חרסינה חייבים בטבילה

גליון ר"ט: האם ניתן לסמוך על קטן שיבדוק פירות מתולעים

גליון ר"ט: האם ניתן לסמוך על קטן שיבדוק פירות מתולעים

גליון ר"י: האוכל עוגה וקפה, האם ברכתה פוטרת את הקפה

גליון ר"י: הלכות ברכות

גליון רי"א: האם מותר להשכיר דירה עם גינה לחשוד על השביעית

גליון רי"א: האם מותר להשכיר דירה עם גינה לחשוד על השביעית

גליון רי"ב: האם מותר לאחוז ביד ילדה קטנה כדי להעבירה את הכביש

גליון רי"ג: האם ציפורן שפירשה חוצצת

גליון רי"ג: לאכול שיורי הפת של סעודה בשרית עם גבינה

גליון רי"ג: מאכל שיש בו שאריות בשר, האם יש להמתין אחריו שש שעות

גליון רי"ד: בן כרך שהוציא בן עיר ידי חובה ונמלך, האם צריך לחזור ולקרוא

גליון רט"ו: המוכר חמצו לעכו"ם, האם נפטר מבדיקת חמץ

גליון רט"ו: המנקה את ביתו לפני פסח, האם חייב בבדיקת חמץ

גליון רט"ז: המתפלל מעריב מאוחר, האם יספור ספה"ע בתחילת הלילה

גליון רי"ז: מקרר שלא ניתק בו את האור מערב שבת, האם מותר לפותחו על ידי קטן

גליון רי"ח: האם מותר להתפלל מנחה ומעריב אחר פלג המנחה בערב שבת

גליון רי"ח: קטן שהזיק או גזל, האם חייב לשלם כשיגדיל

גליון רי"ט: האם מותר לעשות איפור תת עורי על מנת להסתיר צלקת

גליון ר"כ: האם מותר להתקלח במים חמים ביום טוב

גליון רכ"א: האם מותר לתפור חתך בשבת כדי שלא תשאר צלקת

גליון רכ"ב: קטן שהגדיל, האם חייב לחזור ולברך ברכות התורה

גליון רכ"ג: האם מותר לעבור ניתוח על מנת לסלק מום

גליון רכ"ד: האם מותר להניח מחשב על ספרים בזמן שכותב דברי תורה

גליון רכ"ד: המכה חברו דרך שחוק, האם עובר על לאו דפן יוסיף

גליון רכ"ה: האם מותר לשנות דיבורו ולומר שאין לו כסף להלוות

גליון רכ"ה: האם מותר לתלוש שערה לבנה מתוך שערות שחורות

גליון ר"ל: בענין רצועות תפילין המצופות בחומר סינטטי

גליון רל"א: האם מועיל שמירה מאיסור יחוד על ידי הטלפון

גליון רל"א: מסתפק אם ניתק את האור במקרר, האם רשאי לפתחו בשבת

גליון רל"ה: היולדת בשבת, ממתי מחללין עליה השבת

גליון רל"ו: גדר הפסד מרובה שמקילין בו בשעת הדחק

גליון רל"ו: האם חייב להסתכן להציל את חברו מסכנה גמורה

גליון רל"ו: האם חייב להסתכן להציל את חברו מסכנה גמורה

גליון רל"ו: האם מותר להסתפר ולכבס בפורים

גליון רל"ז: האם מותר ללוות יולדת לבית החולים בשבת

גליון רל"ח: האם יש חובה להתקשר לנהג גוי בשבת, כשיש ספק אם יענה

גליון רל"ט: האם מותר לאכול תבשיל שהתבשל ע"י מומר

גליון ר"מ: הקורא ב' מקרא וא' תרגום ואינו זוכר היכן אוחז, מהיכן ממשיך

גליון ר"מ: סתם וי"א, האם הלכה כדעת הסתם

גליון רמ"ג: האם מבטלים ת"ת להדליק נ"ח בזמן

גליון רמ"ג: האם מבטלים ת"ת להדליק נ"ח בזמן

גליון רמ"ג: הזכיר יעלה ויבא לפני רצה והחליצנו, האם חוזר לאומרו על הסדר

גליון רמ"ד: האם מותר בתענית לבלוע תרופה עם מעט מים

גליון רמ"ד: המחמיר על עצמו לצום, האם רשאי לעלות לתורה

גליון רמ"ה: האם מותר לשתות מים בשעת התקופה

גליון רמ"ו: הרואה גנב פורץ לבית בשבת, האם רשאי להתקשר למשטרה

גליון רמ"ז: האם מותר לטלטל גז פלפל בשבת

גליון רמ"ז: האם מותר לטלטל גז פלפל בשבת

גליון רמ"ז: היכן קובעים מזוזה בדלתות זכוכית

גליון רמ"ח: האם יש חובה לקבוע מזוזה בחנויות ומשרדים

גליון רמ"ח: יין מתוק, האם יש בו משום מגע עכו"ם

גליון ר"נ: האם יש להימנע מאכילת תותים משום חשש תולעים

גליון רנ"א: האם יש משום מגע עכו"ם ביין מפוסטר

גליון רנ"ב: האם מותר לדור מעל בית הכנס

גליון רנ"ג: מכשיר הנדלק ע"י טביעת אצבע, כיצד ניתן לשנות בהדלקתו בשבת בשעת פקו"נ

גליון רנ"ד: האם מותר לשנות מצב שעון שבת בשבת וביו"ט

גליון רנ"ד: האם מותר לשנות מצב שעון שבת בשבת וביום טוב

גליון רנ"ה: איך נקבע הצד שקובעים בו המזוזה

גליון רנ"ה: האם יולדות ומניקות מחויבות בהמתנת שש שעות בין בשר לחלב

גליון רנ"ו: האם מותר לעבור בשבת כנגד מכשיר הנדלק על ידי עין אלקטרונית

גליון רנ"ח: עיירות המחוברות לכרך על ידי בורגנין, האם קוראות בט"ו

גליון רנ"ט: האם מועיל להכשיר השיש לפסח ע"י עירוי מקומקום חשמלי

גליון ר"ס: הלכות מצויות לפסח

גליון רס"א: האם מותר לאכול חמץ וקטניות בשבת שחל במוצאי פסח

גליון רס"א: האם מותר לאכול חמץ וקטניות בשבת שחל במוצאי פסח

גליון רס"ג: האם מותר להשרות תותים במי סבון בשבת

גליון רס"ד: האם מותר בשבת להכין צרכי בדיקה רפואית שתתבצע במוצ"ש

גליון רס"ד: האם מותר בשבת להכין צרכי בדיקה רפואית שתתבצע במוצ"ש

גליון רס"ד: מאכל פרווה שהתבשל בכלי חלבי, האם מותר לחממו בכלי בשרי

גליון רס"ה: האם מותר לישון בשבת ע"מ שיוכל להיות ער בליל שבועות 

גליון רס"ז: התחלפו כליו במקום צבורי, האם רשאי להשתמש בכלי שהושאר

גליון רס"ח: האם מותר לטלטל בשבת צרור מפתחות שיש בו מוקצה

גליון רס"ט: האם מותר לחמם "עוגת סופלה" בשבת

גליון רע"א: האם מותר להדיח כלים בשבת ע"מ שהבית יראה מסודר

גליון רע"ב: האם מותר לחדש כלים חדשים בבין המצרים כשיוצא יד"ח שהחיינו ע"י אחר

גליון רע"ג: האם מעוברות ומניקות חייבות לצום בתשעה באב דחוי (נדחה)

גליון רע"ד: האם הפטורים מצום תשעה באב החל במוצ"ש חייבים להבדיל על הכוס

גליון רע"ו: האם מותר לטלטל מיחם חשמלי בשבת

גליון רע"ז: האם מותר לכרוע על רצפה בלא הפסק בינו לקרקע

גליון רע"ז: האם מותר לכרוע על רצפה בלא הפסק בינו לקרקע

גליון רע"ח: הלכות מצויות לראש השנה (א)

גליון רע"ט: הלכות מצויות לראש השנה (ב)

גליון ר"פ: הלכות מצויות ליום הכיפורים

גליון רפ"א: בירך על ד' המינים ולאחר זמן שם לב שאוחז האתרוג הפוך מדרך גידולו, האם חוזר ומברך

גליון רפ"א: האם מותר לצאת לטיול למקום שאין סוכה

גליון רפ"ב: מאכל שיש בו מרכיבים שאינם מבושלים האם יש בו משום בישול בשבת

גליון רפ"ג: שן שנעקרה, האם מותר להחזירה למקומה בשבת

גליון רפ"ד: האם יש לחוש לאיסור מחיקה בשם הנכתב במחשב
גליון רפ"ה: השאיר עכו"ם בביתו ללא השגחה האם חייב להכשיר כליו

גליון רפ"ו: האם אפשר לשלוח קטן לטבול כלים

גליון רפ"ז: האם ניתן לערב מים ביין ומיץ ענבים של קידוש

גליון רפ"ז: האם נשים חייבות באמירת הלל בחנוכה

גליון ר"צ: האם מעילי חורף חייבים בדיקה משעטנז

גליון רצ"א: האם בשעת הדחק מותר ללבוש בגד ללא בדיקת שעטנז

גליון רצ"ב: הלכות מצויות באיסור יחוד (א)

גליון רצ"ג: הלכות מצויות באיסור יחוד (ב)

גליון רצ"ד: האם מותר לאכול ירקות מגידולים ללא תולעים בלא בדיקה

גליון רצ"ה: הלכות קדימה בברכות

גליון רצ"ו: האם מותר למכור מוצרים ע"י מכשירים אוטומטיים הפועלים אף בשבת

גליון רצ"ו: האם מותר למכור מוצרים ע"י מכשירים אוטומטיים הפועלים אף בשבת

גליון רצ"ז: האם מותר לקנות מאכלים מאדם נאמן ללא השגחה

גליון רצ"ח: האם בן עיר יכול לעלות לתורה בקריאה שבעיירות המוקפות

גליון ש': ויטמינים שיש בהם תערובת קטניות, האם מותרים בפסח

גליון ש"ג: האם מותר להוציא ספר תורה ממקום למקום

גליון ש"ד: האם מותר ביו"ט לחתוך ירקות באמצעות סלייסר

גליון ש"ה: האם מותר לעשן ביום טוב

גליון ש"ז: האם מותר להזמין מומר לסעודת יו"ט

גליון ש"ח: האם מחללים שבת לצורך הצלת עובר

גליון ש"ט: האם מותר לסייע בהפלת עובר שאינה מותרת ע"פ דין תורה

גליון ש"ט: האם מותר לסייע בהפלת עובר שאינה מותרת ע"פ דין תורה

גליון ש"י: האם אומרים בעבידתיה טריד באיסור הסתכלות

גליון שי"א: נגע באצבעו במאכל רותח, האם צריך ששים להתירו

גליון שי"א: שמע ברכה והפסיד תיבה, האם יצא ידי חובה

גליון שי"ב: הלכות מצויות לתעניות

גליון שט"ז: האם מותר להטיל גורל בשבת ויו"ט

גליון שי"ז: האם מותר לברור ביום טוב

גליון ש"כ: קנס עצמו ע"מ להתרחק מעבירה, האם צריך לשלם

גליון שכ"א: מתי מחללים שבת עבור חיפוש נעדר

גליון שכ"ב: האם יש בגורל ופייס משום אסמכתא

גליון שכ"ג: האם מותר לצלם שקיעת החמה

גליון שכ"ד: האם מותר לחמם סופגניות בשבת

גליון שכ"ז: המדליק נ"ח בשמן של חברו האם צריך לעשות קנין

גליון שכ"ז: המדליק נ"ח בשמן של חברו האם צריך לעשות קנין

גליון שכ"ח: חשב להתענות או לתת צדקה, האם חייב לקיים

גליון שכ"ח: חשב להתענות או לתת צדקה, האם חייב לקיים

גליון שכ"ט: האם מותר לנסוע באמצעי תחבורה שנבנו בשבת

גליון ש"ל: קבל כסף לקנית דירה האם רשאי לשנות ולהשקיעו

גליון של"א: האם צריך היתר מב"ד ללכת לערכאות כשהנתבע מסרב מלשלם

גליון של"ב: האם מותר להסתיר מידע בשידוכין

גליון של"ד: האם מותר להחזיק בבית צעצועים שיש בהם צורת אדם

גליון של"ה: הלכות מצויות באיסור יחוד (מורחב)

גליון של"ח: האם הרשאה למכירת חמץ צריכה קנין

גליון של"ח: האם הרשאה למכירת חמץ צריכה קנין

גליון של"ט: האם חייב לספר ביציאת מצרים כל הלילה

גליון שמ"ב: האם מותר להרוג זבובים ויתושים ביו"ט

גליון שמ"ג: האם מותר להנמיך האש ביו"ט שלא ישרף התבשיל

גליון שד"מ: הדליק אש ביום טוב, האם רשאי להנות ממנה

גליון שד"מ: האם יש איסור מכין בלקיחת דף זמני תפילות החג בשבת

גליון שמ"ו: האם מותר להפסיק בין ברכת המפיל לשינה

גליון שמ"ז: האם מותר לקנות או לשכור דירה שאחרים כבר מתעניינים בה

גליון שמ"ח: האם בצבע שנעשה לנוי יש בו חציצה

גליון שמ"ט: האם מותר לחזור מהמקח במקום שיש חוק החזר

גליון ש"נ: האם מותר להשכיר בית לעובד ע"ז

גליון שנ"א: הלכות מצויות לבין המצרים 1 - 2 סופי.pdf

גליון שנ"ב: הלכות מצויות לימי בין המצרים 2.pdf

גליון שנ"ג: הלכות מצויות לתענית ת"ב שחל בשבת

גליון שנ"ד: הלכות מצויות לימי בין הזמנים

גליון שנ"ה: הרואה אנשים הממתינים בכביש האם חייב לעצור ולהסיעם

גליון שנ"ו: שכח לקרוא שנים מקרא, עד מתי רשאי להשלים

גליון שנ"ז: האם ראוי לקנות הד' מינים בכסף מזומן

גליון שנ"ח (ב): הלכות מצויות לתקיעת שופר

גליון שנ"ח: הלכות מצויות לר"ה עם עירוב תבשילין

גליון שנ"ט: הלכות מצויות לסוכות

גליון ש"ס: הלכות מצויות לחג הסוכות ושמחת תורה

גליון שס"א: הקונה עליה לתורה, האם רשאי למכרה לאחרים

גליון שס"ב: האם מותר לדחות ברית מילה על מנת להמתין לקרובי משפחה

גליון שס"ג: האם מצות "ועשית ככל אשר יורוך" נוהגת בחכמי כל דור ודור

גליון שס"ד: האם מותר לקחת דברים ממתקני איסוף שבעיר

גליון שס"ה: האם מועיל לקיים מצוות לעילוי נשמת יקיריו

גליון שס"ו: האם מותר לתפוס תור עבור חברו

גליון שס"ט: האם מותר לטוס בטיסה העלולה לנחות בשבת

גליון ש"ע: להתפרנס מיגיע כפיו או הסכם יששכר וזבולון מה עדיף

גליון שע"א: האם יש בשערות וציפורנים משום חציצה

גליון שע"ב: איזה הרהור אסור משום ונשמרת מכל דבר רע

גליון שע"ג: האם מותר לצאת לרה"ר בשבת עם תג זיהוי של בית חולים

גליון שע"ה: האם מותר לכוון אופה אוטומטי שידלק בשבת

גליון שע"ו: האם מותר לדון בערכאות כשהבעלי דינים מסכימים

גליון שע"ז: תבע בערכאות האם חייב להחזיר הוצאות המשפט

גליון שע"ח: הלכות פקוח נפש ולידה בשבת (א)

גליון שע"ט: הלכות פקוח נפש ולידה בשבת (ב)

גליון ש"פ: האם בקבוק מועיל כהיכר באכילה בשלחן אחד

גליון שפ"א: שכר דירה בחזקת בדוקה ומצא שאינה בדוקה מי מחויב בהוצאות הבדיקה

גליון שפ"ב: הלכות מצויות לפורים

גליון שפ"ג: האם ראוי שלא לסמוך על מכירת חמץ

גליון שפ"ו: שאל לחכם וטמא, האם רשאי לשאול חכם אחר

גליון שפ"ז: האם מותר לפתוח בקבוקים ושימורים ביו"ט

גליון שפ"ח: המוציא עגלת תינוק ביו"ט האם צריך לסלק החפצים שאין בהם צורך

גליון שפ"ט: הלכות מצויות לשבועות

גליון ש"צ: האם יש איסור בלבישת בגדי אופנה

גליון שצ"א: האם יש בפייטים משום איסור כותב בשבת

גליון שצ"ב: האם מותר ללון בבית שיש בו צורות של ע"ז

גליון שצ"ג: האם מותר לשלם שכר לימוד בניו ממעשר כספים

גליון שצ"ד: האם מותר לשמוע שירים בבין המצרים לצורך פעילות גופנית

גליון שצ"ה: הלכות מצויות לימי בין המצרים (א)

גליון שצ"ו: הלכות מצויות לימי בין המצרים (ב)

גליון שצ"ז: האם מותר לכבס ולהחליף בגדי זיעה בט' הימים

גליון שצ"ח: הלכות מצויות לתשעה באב

גליון שצ"ט: האם מראה חום דינו כשחור לפסול אתרוג ובשאר דיני התורה

גליון ת': הלכות מצויות לארבעת המינים חלק ראשון

גליון ת"א: הלכות מצויות לארבעת המינים – חלק שני

גליון ת"ב: הלכות מצויות לראש השנה - מורחב

גליון ת"ג: הלכות מצויות ליום הכיפורים - מורחב

גליון ת"ד: האם מותר לפנות חפצים המונחים בבנין שלא ברשות

גליון ת"ה: מוהל אומר למול ומוהל אחר אומר לא למול האם יש לדחות המילה

גליון ת"ו: האם יש איסור בטיפול השתלת שיער

גליון ת"ו: האם יש איסור בטיפול השתלת שיער

גליון ת"ז: האם יש משום בל תלין בהלנת שכר אברכי כולל

גליון ת"ח: קנה מכשיר ונמצא פגום, האם על המוכר להחליפו או שיכול ע''פ דין לתקנו

גליון ת"ט: האם יש להמנע מבדיקות מעקב רפואי

גליון ת"ט: האם יש להמנע מבדיקות מעקב רפואי

גליון ת"י: הלכות מצויות לחנוכה (א)

גליון תי"א: הלכות מצויות לחנוכה (ב)

גליון תי"ב: התערבו נרות חנוכה שלו בשל חברו האם יוצא ידי חובתו בהדלקתם

גליון תי"ג: שרט רכב חברו, כמה חייב לשלם

גליון תי"ד: האם מותר ללכת בשבת על מדרכות שמפזרים עליהם חול לחזק הריצוף

גליון תי"ז: האם יש איסור בבדיקה ע"י מטוטלת

גליון תי"ח: הלכות מצויות לט"ו בשבט

גליון תי"ט: האם מותר לקנות חלקי חילוף לרכב שיש חשש שהם גנובים

גליון ת"כ: המפציר בדיירים לחתום על תמ"א 38 האם עובר על לא תחמוד

גליון תט"ו: שאל רכב והתפנצ'ר הגלגל האם חייב לשלם

גליון תט"ז: הלכות מצויות לשבת דיני קטנים וחולים

גליון תכ"א: קרא המגילה בעיירות, האם מתחייב שוב כשיגיע לכרך

גליון תכ"ב: הלכות מצויות לפורים

גליון תכ"ג: בענין החיוב להישמע להוראות מניעת הידבקות נגיף "הקורונה"

גליון תכ"ד: הלכות מצויות לפסח (מורחב)

גליון תכ"ד: הלכות מצויות לפסח (עם דיני הכשר כלים)

גליון תכ"ה: הלכות מצויות בשעת מגיפה (א)

גליון תכ"ו: הלכות מצויות בשעת מגיפה (ב)

גליון תכ"ו: הלכות מצויות בשעת מגיפה חלק שני - מנייני מרפסות

גליון תכ"ו: הלכות מצויות בשעת מגיפה חלק שני - מנייני מרפסות

גליון תכ"ז: הלכות מצויות לספירת העומר

גליון תכ"ז: הלכות מצויות לפסח (מורחב)

גליון תכ"ח: האם חייבים לשלם למוסדות חינוך בזמן מגיפת נגיף הקורונה

גליון תכ"ט: האם חולה קורונה שאין לו חוש טעם פטור מברכות הנהנין

גליון ת"ל: האם בנים המתארחים אצל הוריהם צריכים לערב עירוב תבשילין

גליון תל"א: האם מותר לסדר הבית ביו"ט לכבוד שבת

גליון תל"ב: הלכות מצויות לשבועות

גליון תל"ג: האם מותר להיכנס בשבת למקום שבודקים חום למבקרים ע"י מכשיר חשמלי

גליון תל"ד: האם "מנעול בקבוקי יין" מועיל כחותם מפני מגע עכו"ם

גליון תל"ה: האם חולי קורונה שהתרפאו מברכים ברכת הגומל

גליון תל"ו: האם מברכים ברכות הראיה כשרואה באמצעים דיגיטליים

גליון תל"ז: האם מותר להשתמש באלכוהול ג'ל בשבת

גליון תל"ח: הלכות מצויות לבין המצרים – חלק ראשון

גליון תל"ט: הלכות מצויות לבין המצרים – חלק שני

גליון ת"מ: הלכות מצויות לתשעה באב

גליון תמ"א: הלכות מצויות לבין הזמנים – חלק ראשון

גליון תמ"ב: הלכות מצויות לבין הזמנים – חלק שני

גליון תמ"ג: במקומות שהוטל סגר, האם מותר להוציא אישור יציאה בשבת כדי להתפלל בצבור

גליון תמ"ד: האם יש לחוש בלבישת מסיכה בשבת משום איסור הוצאה

גליון תמ"ה: האם יש חובה מהתורה להכנס לסגר כדי למנוע התפשטות מחלה

גליון תמ"ה: האם יש חובה מהתורה להכנס לסגר כדי למנוע התפשטות מחלה

גליון תמ"ו (ב): הלכות מצויות לתקיעת שופר

גליון תמ"ו: הלכות מצויות לראש השנה

גליון תמ"ז: הלכות מצויות ליום הכפורים
גליון תמ"ח: הלכות מצויות לסוכות

גליון תמ"ט: הלכות מצויות לחול המועד

גליון ת"נ: הלכות מצויות לסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה

גליון תנ"א: הלכות מצויות בשעת סגר

גליון תנ"ב: האם יש בהעתקת מידע דיגיטלי משום איסור גזל

גליון תנ"ג: האם המודיע על מי שאינו שומר על הנחיות בכלל מוסר

גליון תנ"ד: האם מותר להשתמש בשבת במטריית שבת

גליון תנ"ה: בענין איסור נסיעה ברכב אוטונומי בשבת

גליון תנ"ו: האם מותר לשמוע במוצאי שבת תחזית מזג האויר שהוקלטה בשבת

גליון תנ"ז: כשיש חוסר במכונות הנשמה למי יש לתת קדימה

גליון תנ"ח: הלכות מצויות לחנוכה 1

גליון תנ"ט: הלכות מצויות לחנוכה 2 לדפוס סופי.pdf

גליון ת"ס: האם יש חובה להתחסן מפני נגיף הקורונה

גליון תס"א: האם מותר לקנות מוצרים ממפעל שעובד בשבת

גליון תס"ב: האם מותר להתחסן בשבת מפני נגיף הקורונה

גליון תס"ג: האם מותר להדליק נרות שבת ויו''ט עם מצית אלקטרונית

גליון תס"ג: האם מותר להדליק נרות שבת ויו''ט עם מצית אלקטרונית

גליון תס"ד: האם הניצל מתאונת דרכים חייב לברך ברכת הגומל

גליון תס"ו: האם מותר להכין בשבת קפה בכלי ראשון

גליון תס"ז: היכן יש להיזהר משום חילול השם

גליון תס"ח: הלכות מצויות לפורים המשולש

גליון תס"ט: האם מותר לאכול בפסח תבשיל שהתבשל בסיר של קטניות

גליון תס"ט: האם נשים חייבות באמירת הגדה

גליון ת"ע: כיצד יש לנהוג במחלוקת הפוסקים בפקוח נפש של רבים

גליון תע"א: הלכות מצויות לפסח (חלק ראשון)

גליון תע"ב: הלכות מצויות לערב פסח שחל בשבת

גליון תע"ג: הלכות מצויות לחול המועד - מקוצר - סופי.pdf

גליון תע"ד (א): הלכות מצויות לספירת העומר - מחולק - חלק ראשון.pdf

גליון תע"ד (ב): שמעתא עמיקתא - הלכות מצויות לספירת העומר - מחולק - חלק שני.pdf

גליון תע"ה: האם יש בל תלין בהלנת שכר של בייביסיטר.pdf

גליון תע"ו: האם מותר להכין סיגריה ביום טוב.pdf

גליון תע"ז: האם יש משום איסור גניבת דעת בהעתקת מבחן.pdf

גליון תע"ח: הלכות מצויות לשבועות לדפוס - סופי.pdf

גליון תע"ט: הלכות מצויות בשעת חירום.pdf

גליון ת"פ: האם הבאים להציל בשבת רשאים לנסוע בחזרה לביתם.pdf

גליון תפ"א: האם מותר לעשות פעולת הצלה המסכנת פצועים אחרים.pdf

גליון תפ"ב: האם מותר לעבור על איסור כדי למנוע מחלוקת.pdf

גליון תפ"ג: האם מותר להקליט את חברו בלא ידיעתו.pdf

גליון תפ"ד: הלכות מצויות לתעניות - סופי.pdf

גליון תפ"ה: הלכות מצויות לימי בין המצרים 1 - סופי לדפוס.pdf

גליון תפ"ו: הלכות מצויות לימי בין המצרים 2 - מקוצר.pdf

גליון תפ"ז: הלכות מצויות לתשעה באב (עם דיני תשעה באב שחל במוצ''ש) - סופי.pdf

גליון תפ"ח: האם מותר להשקיע כספי מעשר לצורך חתונת ילדיו

גליון תפ"ט: האם מותר להכין קרח בשבת.pdf

גליון ת"צ: האם יש בלבישת פאה נכרית משום מראית העין - לדפוס.pdf

‏‏גליון תצ"א (א): הלכות מצויות לראש השנה סופי.pdf

גליון תצ"א (ב): הלכות מצויות לתקיעת שופר מהדורה מקוצרת.pdf

‏‏גליון תצ"ב: הלכות מצויות ליום הכפורים - לדפוס - סופי.pdf

‏‏גליון תצ"ג: הלכות מצויות לסוכות - לדפוס - עם דיני חולי קורונה.pdf

‏‏גליון תצ"ד (ב): הלכות מצויות לארבעת המינים חלק שני - לדפוס.pdf

‏‏גליון תצ"ד (ג): הלכות מצויות לסוכות ושמ''ת - סופי.pdf

גליון תצ"ה: כיצד יש לנהוג עם שאריות פירות שביעית - לדפוס.pdf

גליון תצ"ז: האם מותר להכין תה בשבת בכלי שני - לדפוס.pdf

גליון תצ"ח: האם מותר בשבת להחזיר על הפלטה תבשיל שהונח על השיש.pdf

גליון תצ"ט: האם בחתונה צריכים לחזור ולברך אחרי פינוי השולחנות לצורך הריקודים.pdf

‏‏גליון ת"ק: הלכות מצויות לחנוכה 1 - 2.pdf

גליון תק"א: האם מדליקים נרות חנוכה באספת אנשים ואולמי שמחות.pdf

גליון תק"ב: אם תבשיל שהתבשל בקדרה שבשלו בה פירות שביעית צריך לנהוג בו קדושת שביעית.pdf

גליון תק"ג: נתקל בכבל של מכשיר ושברו האם חייב לשלם על הנזק.pdf

גליון תק"ד: קטן שהזיק האם הוריו חייבים לשלם על הנזק.pdf

גליון תק"ה: האם מותר בשבת להטמין תבשיל על פלטה חשמלית.pdf

גליון תק"ו: האם מותר לשחק עם משחקי הרכבה בשבת.pdf

‏‏גליון תק"ז: הלכות מצויות לט''ו בשבט - סופי חלקי.pdf

גליון תק"ז: הלכות מצויות לט"ו בשבט

גליון תק"ח: האם מותר להוציא מאכל מסיר העומד על גבי האש בשבת

גליון תק"ט: האם מותר לעשות בדיקת אנטיגן

גליון תק"י: פסק החשמל בשבת מה דינם של הסירים העומדים על הפלטה

גליון תקי"א: האם מותר ללמוד עזרה ראשונה מגוף המת

גליון תקי"ב: האם מותר לתת שכר לתומכת לידה עבוד לידה בשבת

גליון תקי"ג: האם מותר לפרוץ דלת בשבת כדי להוציא ילד שננעל

גליון תקי"ד: האם רופא רשאי לעשות טיפול האסור בשבת במקום חשש איבה

גליון תקט"ו: הלכות מצויות לפורים (עם דיני פורים שחל ברב שבת)

גליון תקט"ז: האם מותר לתקן רכב בחול המועד

גליון תקי"ז: האם צריך עירוב תבשילין כשהכין כל התבשילין קודם יום טוב

גליון תקי"ח: הלכות מצויות לפסח (מהדורה מורחבת)

גליון תקי"ט: הלכות מצויות לספירת העומר (מורחב)

גליון תק"כ: האם מותר לקטנים לשחק משחקי אוהלים בשבת.pdf

גלין תקכ"א: היכן יש חובה לעשות מחיצה בין גברים לנשים

גליון תקכ"ב: האם מותר לקטנים לקרוא ספרי קומיקס בשבת

גליון תקכ"ג: האם מותר להצמיד נרות ההבדלה ביום טוב שחל במוצאי שבת

גליון תקכ"ד: האם מותר לקרוא מודעות בשבת

גליון תקכ"ה: האם מותר לדבר בשבת על טיול שתוכנן לאמצע שבוע

גליון תקכ"ו: ניקה כתם בשבת האם מותר ללובשו

גליון תקכ"ז: האם מתר לעשות מחיצה בפני ספרים בשבת

גליון תקכ"ח: האם מתר לרסס מפני יתושים בשבת

גליון תקכ"ט: האם מתר להרוג כינים שבראש בשבת

גליון תק"ל: הלכות מצויות לבין המצרים - חלק ראשון

גליון תקל"א: הלכות מצויות לבין המצרים - חלק שני

גליון תקל"ב: הלכות מצויות לתשעה באב (נדחה)

גליון תקל"ג: האם מותר לקצוץ עצים לצורך בניית דירה או בניית סוכה

גליון תקל"ד: האם יש הידור בנטילת אתרוג הקדוש בקדושת שביעית

גליון תקל"ה: האם צריך פרוזבול עבור הילדים שיש להם תוכנית חסכון מביטוח לאומי

גליון תקל"ו: הלכות מצויות לראש השנה - עם דיני שמיטת כספים ופרוזבול

גליון תקל"ז: הלכות מצויות ליום הכפורים (מורחב)

גליון תקל"ח: בענין איסור החמוד דמאבד עצמו לדעת

גליון תקל"ט: לווה דולרים והשער עלה, האם יש בפריעת החוב משום איסור ריבית

גליון תק"מ: האם מותר בשבת לפרוס כיסוי לגשם על עגלת תינוק

גליון תקמ"א: האם מותר להדק אזיקונים בשבת

גליון תקמ"ב: האם מותר לעשות קשר בצעיף בשבת

גליון תקמ"ג: האם מותר לקרוע תווית של בגד חדש בשבת 

‏גליון תקמ"ד-ה: הלכות מצויות לחנוכה 1 - 2

גליון תקמ"ו: המאושפז בבית חולים האם יוצא בהדלקת אשתו

גליון תקמ"ז: האם פתח שאין בו דלת חייב במזוזה

גליון תקמ"ח: האם מותר להזריק זריקה לתוך הווריד בשבת

גליון תקמ"ט: הלכות מצויות באיסור יחוד

גליון תק"נ: האם מותר לזרז לידה בשבת

גליון תקנ"א: שאל תפילין ושינה את גודל הקשר האם יצא ידי חובה

גליון תקנ"ב: הלכות מצויות לט"ו בשבט (הלכות תולעים וקדימה בברכות)

גליון תקנ"ג: האם מותר להשתמש בפמוט של שבעה קנים

גליון תקנ"ד: שאל ספר מחברו ונקרעו דפים האם חייב לשלם

גליון תקנ"ה: האם מותר לעשות צורת במאכלים בשבת

גליון תקנ"ו: הלכות מצויות לפורים (מקוצר)

גליון תקנ"ז: האם ניתן להכשיר כלים בכיריים אינדוקציה

גליון תקנ"ח: האם סיגריות אלקטרוניות צריכות הכשר לפסח

גליון תקנ"ט: הלכות מצויות לפסח (בדיקת ומכירת חמץ)

                    הלכות מצויות לפסח (מורחב)

גליון תק"ס: הלכות מצויות לספירת העומר

גליון תקס"א: האם מותר לכוון שואב אבק רובוטי מערב שבת שינקה את הבית בשבת

גליון תקס"ב: האם יש להמנע מלקיחת תרופות המכילות ג'לטין

גליון תקס"ג: האם ניתן לערב עירוב תבשילין בתבשיל שהתבשל בכיריים אינדוקציה

גליון תקס"ד: הלכות מצויות לשבועות עם דיני עירוב תבשילין

גליון תקס"ההאם מותר לילדים לשחק עם בעלי חיים בשבת

גליון תקס"והאם מותר בשבת להוציא תולעים המצערים ילדים קטנים

גליון תקס"זהאם מותר להרוג נחש בשבת

גליון תקס"חהאם מותר לשלול הצעת שידוך מחמת ממון

גליון תקס"טהאם מותר למיין בשבת משקחים מפוזרים

גליון תק"עהלכות מצויות לבין המצרים (חלק ראשון)

גליון תקע"אהלכות מצויות לבין המצרים (חלק שני)

גליון תקע"בהלכות מצויות לתשעה באב

גליון תקע"גהאם מותר לקחת שכר על קייטה המתקיימת בתשעה באב

גליון תקע"ד: האם יש בל תלין בשכר דירה

גליון תקע"ה: האם כלי בישול המצויים בימינו בולעים טעם

גליון תקע"ו: האם מעוברות חייבות לצום ביוה"כ בזמנינו

גליון תקע"ז: הלכות מצויות לראש השנה

גליון תקע"ח: האם מצויות ליום הכפורים

גליון תקע"ט: הלכות מצויות בזמן מלחמה - חלק ראשון

גליון תק"פ: הלכות מצויות בזמן מלחמה - חלק שני

גליון תקפ"א: האם נוהג בימי מלחמה דין שנת רעבון

גליון תקפ"ב: האם מחללין שבת ומפסיקין תפילת י"ח כדי להכנס לחד מוגן

גליון תקפ"ג: בענין מצות ישוב ארץ ישראל בזמן מלחמה

גליון תקפ"ד: האם ניתן לסמוך על פסק מבינה מלאכותית

גליון תקפ"ה: האם מותר להקדים נסיעה למשמרת בבית חולים בשבת כדי להתפלל בצבור

גליון תקפ"ו: האם מותר לשחרר מחבלים תמורת שבוים

גליון תקפ"ז: הלכות מצויות לחנוכה

גליון תקפ"ח: כשיש ספק במקום הדלקה האם יש להדליק שתי חנוכיות

גליון תקפ"ט: הלכות מצויות לצום עשרה בטבת החל בערב שבת

גליון תק"צ: האם יש משום מלאכת כותב בכתב דיגיטלי

גליון תקצ"א: האם אמרינן יהרג ואל יעבור על הלבנת פנים

גליון תקצ"ב: האם מותר להשתמש בחפץ של חברו כשמסתמא מסכים לו

גליון תקצ"ג: הלכות מצויות לט"ו בשבט

גליון תקצ"ד: האם יש לחוש בפירות שבשוק משום ערלה

גליון תקצ"ה: האם מותר לתלות תמונה על הקיר בשבת

גליון תקצ"ו: האם מותר לעשות שימוש חורג בבנין מגורים כשהשכנים מתנגדים

גליון תקצ"ז: האם מותר להשתמש במגבונים בשבת לצורך קטנים וחולים 

גליון תקצ"חהאם מותר להשתמש בשבת בברי מים שיש בהם מערכות סינון

גליון תקצ"טהאם מותר לאכול בשר מתורבת עם גבינה

גליון ת"רהציע שידוך ואחר גמרו, מי מקבל השכר

גליון תר"א-בהלכות מצויות לפורים - מורחב

גליון תר"גהאם פטריות הגדלים במצע חמץ מותרות בפסח

גליון תר"דהשתמש בכלי חמץ שמכר בליעותיו לעכו"ם האם התבשיל נאסר

גליון תר"ההלכות מצויות לפסח - מורחב

גליון תר"והלכות מצויות ספירת העומר- מורחב

גליון תר"זהם פסטה מיובשת היא חמץ גמור לאוסרה לאחר הפסח


מילי דטהרה - הלכות טהרה

מילי דטהרה - על אה"ע סימן כ"ג ואו"ח סימן ר"מ

קונטרס דיני קטן וחינוכו - הלכות והנהגות יום הבר מצוהניתן להוריד את הגליון מדי שבוע במקומות נוספים