ניתן להוריד את העלונים בלחיצה על הגליון הרצוי

להורדת מפתח נושאים בקובץ PDF - לחץ כאן

להורדת מקבץ גיליונות חלקי - לחץ כאן

את מקבץ הגליונות ניתן להורדה גם ב:להורדת מפתח נושאים בקובץ PDF - לחץ כאן

להורדת מקבץ גיליונות חלקי - לחץ כאן

את מקבץ הגליונות ניתן להורדה גם ב:

 

גליון א': בענין הלוקח פרי שאינו שלם ושוב הביאו לו מאותו מין שלם

גליון א: האם איכא מצוה לכבד אב ואם שמחלו על כבודם

גליון ב': האם יש דין קדימה לברך על כוס משקה מלא -  מי שהזמין אמבולנס בשבת בטעות, האם עליו להתקשר לבטל ההזמנה כדי להציל מחילול שבת

גליון ג': האם המלוה לקטן בלי עדים עובר על "לפני עור לא תתן מכשול"

גליון ג': ההולך מביתו האם צריך בחזרתו לברך על מצות המזוזה

גליון ד': האם אסור לאכול מאכל כשר במסעדה לא כשרה משום מראית העין

גליון ד': השומע ברכה מחבירו ודעתו לצאת יד"ח האם יכול לחזור בו

גליון ה': האם אפשר לקיים על ידי מעשה אחד שתי מצוות

גליון ה': מי שאינו שומר תומ"צ בזמנינו, האם חשיב תינוק שנשבה

גליון ו': האם בן כרך יכול להוציא בן עיר יד"ח קריאת המגילה

גליון ו': האם המוציא את חבירו יד"ח ברכה חייב לכוון בפרטות לכל דבר שהשומערוצה לצאת יד"ח

גליון ז': האם מותר לכתוב בחול המועד שעות הלימוד בכולל בין הזמנים

גליון ז': מצות ד' כוסות מממונו או יין משובח של חבירו, מאי עדיף

גליון ח': האם מותר לטול ידים על גבי עשבים בחוה"מ

גליון ח': האם נשים חייבות במצות כתיבת ספר תורה

גליון ט': האם מצות סיפור יציאת מצרים הוא דוקא "בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך"

גליון י"א: האם קטן שאין לו אב מוציא רבים ידי חובתם

גליון י"א: האם קטן שהגדיל בימי ספירת העומר סופר והולך בברכה

גליון י"ב: האם אילם יכול לצאת ידי חובה ע"י שומע כעונה

גליון י"ב: האם מותר לעשות ספק דרבנן לכתחילה ולספור ספה"ע בבין השמשות

גליון י"ג: האם מותר לחלל שבת כדי להביא אוכל כשר לחולה שיש בו סכנה

גליון י"ג: האם מותר לשרוף בגדים יקרים לכבוד הילולת רשב"י

גליון י"ד: בגדר חיוב מאה ברכות, וכמה צריך לטרוח לקיים דין זה

גליון ט"ו: תמיהה בטעם שהביא המ"ב לאכילת מאכלי חלב בשבועות

גליון ט"ז: בענין גדר חיוב מצות תלמוד תורה בכל רגע

גליון ט"ז: האם איכא מצוה להתברך מפי הכהנים

גליון י"ז: האוכל פת הבאה בכיסנין בקדושא רבא האם יצא יד"ח סעודת שבת

גליון י"ז: מי שעשה קידוש שלא כתקנת חז"ל, האם יצא יד"ח מה"ת

גליון י"ח: האם חיוב ברכת המזון הוא דוקא על לחם החייב בחלה

גליון י"ח: מי שהניח תפילין ואח"כ מצא שלא היו בהם פרשיות האם קיים מצות תפילין

גליון י"ט: האם במקום פקו"נ עדיף לחלל שבת ע"י שניים שעשאוה

גליון י"ט: מי שחושש שלא יוכל לקום לק"ש של שחרית האם מחויב להישאר ער כל הלילה

גליון כ': האם הותר איסור "בל תשקצו" במקום צורך

גליון כ': האם ניתן ללמוד הלכה למעשה מטעמי המצות

גליון כ"א: בירך על מאכל ונזכר שהוא יום תענית, האם עליו לטעום כדי להנצל מברכה לבטלה

גליון כ"א: האם חובת חינוך קטן הוא לפי גילו או לפי חריפותו

גליון כ"ב: ברכה אחרונה ותפילת ערבית, מה קודם

גליון כ"ב: הנהנה ממאכל שרוב העולם לא נהנה ממנו האם חייב לברך

גליון כ"ג: האם במקום ספק ברכות רשאי להחמיר ולברך

גליון כ"ג: שאל חכם ואסר וחכם אחר פסק שטעות יש בדבר, כיצד ינהג

גליון כ"ד: האם האומר פרשת הקרבנות בזמן הזה פטור מלהקריבם כשיבנה בית המקדש

גליון כ"ד: האם מותר לאכול את שיירי הטשולנט של שבת חזון בשבוע שחל בו ט' באב

גליון כ"ה: האם איכא חיוב לקום לפני מי שגובה ונותן צדקה

גליון כ"ה: האם חייב אדם לתת כל ממונו ולא לעבור על איסור דרבנן

גליון כ"ו: האם אסור לאכול מיד לאחר הסעודה מאכל שפטור מברכה בתוך הסעודה

גליון כ"ו: האם מותר להשחיר השיער לצורך שידוכין או קבלת משרה

גליון כ"ז: האם מותר לחצות כביש בשבת כשהדבר גורם לעצירת מכונית של מחלל שבת

גליון כ"ז: השומע חזרת הש"ץ האם עליו לענות לדברים שבקדושה ששומע ממנין אחר

גליון כ"ח: האם חכם שפסל אתרוג אין חבירו רשאי להתירו

גליון כ"ח: האם חכם שפסל אתרוג אין חבירו רשאי להתירו

גליון כ"ח: הנותן כלי במתנה לגוי כדי להטבילו בברכה האם עובר על "לא תחנם"

גליון כ"ט: האם איכא מצוה לחזור בתשובה

גליון ל': האם רופא נאמן לומר מי ראוי להתענות ביוה"כ

גליון ל': מי שכבר נטל לולב האם יש עליו עדיין חיוב ליטול מהודר יותר

גליון ל"א: האם מותר להפסיק באמצע הלימוד לנתינת צדקה ועניית אמן

גליון ל"א: האם צריך לקבוע מזוזה במחסן המיועד לכלי פסח, ולסכך של סוכו

גליון ל"ב: האם בן אשכנז יכול להוציא בן ספרד ידי חובת ברכה אחרונה

גליון ל"ב: זריזין מקדימין למצות - "מצוה" או "הנהגה טובה"

גליון ל"ג: האם מותר לעבור בין שתי נשים כשהולך לצורך מצוה 

גליון ל"ג: המכעיס את חבירו האם עובר על איסור "לפני עור לא תתן מכשול"

גליון ל"ד: האם הותר איסור יחוד מפני כבוד הבריות

גליון ל"ה: האם אמרינן בעבידתיה טריד באיסור יחוד

גליון ל"ו: מי ששכר דירה לשבת ומצא שאין בה מזוזה האם מותר לו לדור בה

גליון ל"ו: נאנס ולא שמע קריאת התורה, האם יש ענין לקרוא הפרשה מתוך חומש

גליון ל"ז: האם מותר להוציא את שלו מיד חבירו שלא מדעתו

גליון ל"ח: מי שנוהג להתפלל מעריב בשעה מאוחרת האם חייב להתפלל לפני הדלקת נר חנוכה

גליון ל"ט: האם יש לברך על אבקת הסוכר שעל גבי הסופגניות

גליון ל"ט: שנים שהדליקו נ"ח ביחד, האם יצאו יד"ח ההדלקה

גליון מ: האם יש איסור "לא ילבש" בגילוח הזקן

גליון מ': מי שציוהו רופא לא לדבר למשך תקופה, האם חייב לצאת יד"ח מצות התלויות בדבור ע"י אחר

גליון מ"א: בענין איסור לא תחנם במשבח מעשיהם

גליון מ"א: האם מותר לעבור איסור קל כדי להנצל מאיסור חמור

גליון מ"ב: האם אפשר להגביל ברכה שתחול רק על חלק מהפירות שלפניו

גליון מ"ג: האם יש פטור של עוסק במצוה, בעת שנוסעים ללמוד תורה

גליון מ"ג: המברך על דבר שברכתו ב"פ האדמה, האם פטר נמי האורז הנמצא לפניו

גליון מ"ד: האם הותר איסור חצי שיעור לחולה שאין בו סכנה

גליון מ"ד: האם מותר לאשה ללמוד תורה

גליון מ"ה: האם איכא דין קדימה לברך על מין שבעה הנמצא בתוך סלט פירות

גליון מ"ה: האם יש להקדים מנה אחרונה למנה ראשונה היכא דברכתה קודמת

גליון מ"ו: חכם אחד מתיר ואחד אוסר, כמי יש לנהוג למעשה

גליון מ"ז: האם יש משום מראית העין באכילת בשר פרווה עם חלב

גליון מ"זהאם מהני לתת 'שקדים' בחלב 'סויה', כהיכר למראית העין כדי לאוכלם בסעודה בשרית

גליון מ"ח: גדר אורחים לענין להקל מחמתו בשעת הדחק

גליון מ"ח: האם מי שמזמין את שכנו לסעודת שבת מקיים מצות הכנסת אורחים

גליון מ"ט: האם מותר למנות מספר אנשים המוזמנים לסעודה

גליון מ"ט: המסופק אם בירך האם מותר לו לשנות מקומו כדי להתחייב בברכה בודאי

גליון נ: האם העוסק בכיבוד 'אם' פטור מכבוד 'אב'

גליון נ"א: האם מברכים על מאכלים שיש בהם חומרים המזיקים את הגוף

גליון נ"א: האם מי שהחליט לתת צדקה יכול לחזור בו תוך כדי דיבור

גליון נ"ב: האם במנה חשובה יוצאים יד"ח משלוח מנות ומתנות לאביונים יחד

גליון נ"ב: האם משלוח מנות צריך להיות לפי ערך המקבל והנותן

גליון נ"ב: הסיח דעתו באמצע קריאת המגילה האם יצא ידי חובתו

גליון נ"ג: האם הקורא פרשת זכור מתוך חומש יצא יד"ח

גליון נ"ג: הנותן משלוח מנות למי שאינו מברך האם עובר על 'לפני עור לא תתן מכשול'

גליון נ"ג: הנותן משלוח מנות למי שאינו מברך האם עובר על 'לפני עור לא תתן מכשול'

גליון נ"ד: איזה הפסד בכלל דבר האבד המתיר מלאכה בחול המועד

גליון נ"ד: המוכר ביתו לעכו"ם שלא להתחייב בבדיקת חמץ האם עובר על לא תחנם

גליון נ"ד: המוכר ביתו לעכו"ם שלא להתחייב בבדיקת חמץ האם עובר על לא תחנם

גליון נ"ה: בגד שנתלכלך בחול המועד האם מותר לנקותו, כשיש בזה משום כבוד הבריות

גליון נ"ה: מי שאינו יכול לאכול כזית שלם של מצה האם מחוייב לאכול עכ"פ חצי שיעור

גליון נ"ו: הפריש חלה ואחר אפייה נסתפק שמא נתערב בעיסה, האם הלחם מותר באכילה

גליון נ"ו: שליח ציבור ששכח לספור ספירת העומר האם מותר לו לברך מפני הבושה

גליון נ"ז: האם מותר למלוח בשר בסוכר

גליון נ"ז: הסופר ספה"ע כהוגן ותכ"ד חזר וספר שלא כהוגן האם יצא ידי חובתו

גליון נ"ח: המסתפק אם עברו שש שעות מאכילת בשר, האם רשאי לאכול גבינה

גליון נ"ח: שכח לספור יום מימי הספירה האם יכול להוציא רבים ידי חובתם

גליון נ"ט: המחמיר לא להסתפר בכל ימי ספירת העומר האם הוא בכלל "כסיל בחושך הולך"

גליון נ"ט: המסתפק אם בירך ברכת המזון האם יכול לסמוך על עדות קטן האומר שכבר בירך

גליון ס: האם מהני לכוין בברכת התורה בערב שבועות שתפטור רק עד סוף הלילה

גליון ס: המהרהר בדברי תורה, האם מקיים מצות ת"ת

גליון ס"א: האם מותר להשיב לעכו"ם השואל בדברי תורה

גליון ס"א: כבד או בשר הנצלה אחר שלשה ימים האם מותר לחממו במיקרוגל

גליון ס"ב: האוכל מאכל שאינו ערב עליו, האם חייב בברכה

גליון ס"ב: האם חייבים להגעיל כלים חדשים טרם שמושם

גליון ס"ג: המלוה לחבירו בלא עדים, האם עובר על "לפני עור לא תתן מכשול"

גליון ס"ג: חולה שיש בו סכנה שמותר לחלל עליו שבת האם מוטל עליו לעשות המלאכה בעצמו

גליון ס"ד: האם מהני להטביל כלי העומד למתנה

גליון ס"ד: מי שאינו מוכיח את חבירו, האם עובר על "לא תעמוד על דם רעיך"

גליון ס"ה: האם הותר איסור לא תחנם מפני קידוש השם

גליון ס"ה: האם נכון לעשות סעודה אחת עבור סיום שתי מסכתות

גליון ס"ו: האם חייבים להוכיח את העובר איסור מלאכה בשבת

גליון ס"ו: האם מותר לטעום בשר שלא נמלח באמצע צלייתו

גליון ס"ז: המכשיל את חבירו לעבור איסור באונס, האם עובר על לפני עור לא תתן מכשול

גליון ס"ז: התחיל להסתפר והגיע זמן איסור תספורת, האם רשאי לגמור

גליון ס"ח: האם מהני אמירת 'ברוך שם' על ברכה לבטלה שלפני זמן רב

גליון ס"ח: האם מותר למסור דברי תורה ברבים כשעכו"ם מקשיבים לדבריו

גליון ס"ט: בירך תפלת הדרך, האם יכול להוציא אחרים יד"ח

גליון ס"ט: האם מותר לצאת מארץ ישראל לצורך טיול

גליון ע': המקיים מצוה על ידי שליח, מי מקבל השכר

גליון ע': הפטור מן הדבר ועושהו, אימתי נקרא הדיוט

גליון ע"א: הטובל כלי או הנוטל ידיו, האם מהני להסיר חלק מהחציצה

גליון ע"א: חרש המדבר ואינו שומע, האם חייב בתקיעת שופר

גליון ע"א: מצוה בו יותר מבשלוחו בתקיעת שופר

גליון ע"ב: בעל תשובה, האם חייב לנהוג כמנהג אבותיו או כמנהג רבותיו העוסק מעט בצרכי חולין

גליון ע"ב: האם פחות מבן עשרים נענש בידי שמים

גליון ע"ב: האם פחות מבן עשרים נענש בידי שמים

גליון ע"ג: האם איכא מדת חסידות שלא לעשות מלאכת דבר האבד בחוה"מ

גליון ע"ג: העושה סוכה האם עליו לבנותה בעצמו

גליון ע"ג: מצוה בו יותר מבשלוחו בנית הסוכה

גליון ע"ד: האם השוחט רשאי לכבד אחרים במצות כיסוי הדם של "הכפרות"

גליון ע"ד: האם מותר להוציא את השופר מרשות לרשות עבור תקיעה לנשים

גליון ע"ה: "על חטא שחטאנו באונס" וכי אונס צריך כפרה

גליון ע"ה: האם חייבים ליטול לנענועים של הלל, אותם ד' מינים שברכו עליהם

גליון ע"ו: האם יש איסור "לא ילבש" במקום צער צינה

גליון ע"ו: האם מותר לעקור מקום סעודתו כדי שלא לאחר למקום לימודו

גליון ע"ז: האם מותר לשנות דיבורו כדי למנוע אי נעימות

גליון ע"ז: עד איזה גיל חייבים לחנך את הבנים במצוות

גליון ע"ח: האם יש הידור מצוה בנוי שאינו ניכר לעין

גליון ע"ח: נאנס ולא התפלל בצבור, האם חייב לשמוע קריאת התורה

גליון ע"ט: האם מהני למנות שליח שיתפלל במקומו

גליון ע"ט: העומד בתפלת י"ח, האם רשאי לשמוע קה"ת

גליון ע"ר: טעה ולחץ על הפעמון בשבת, האם רשאי להרפות

גליון פ: המתפלל שמונה עשרה ואינו יודע באיזה ברכה עומד מהיכן ממשיך תפלתו

גליון פ': חציצה שאדם אינו מקפיד עליה ואחרים מקפידים האם מעכבת בנטילת ידים ובטבילת כלים

גליון פ"א: האם יש לחוש בשריפת פחים משום בישול בשר בחלב

גליון פ"א: מדבקה הדבוקה על הכלי, האם חוצצת בטבילת כלים

גליון פ"ב: האם איכא הידור מצוה בחנוכיה נאה

גליון פ"ב: האם איכא חובת חינוך בהידור מצוה

גליון פ"ב: האם איכא חובת חינוך בהידור מצוה

גליון פ"ג: הדלקת נרות חנוכה מאוחר או בזמן על ידי שליח, מה עדיף

גליון פ"ג: ההולך להתפלל ופגע בנרות חנוכה, האם מדליק ואח"כ מתפלל

גליון פ"ד: האם מותר לאכול גבינה בשולחן שקטן אוכל בו בשר

גליון פ"ד: קידוש לבנה "ברוב עם" הוא בשלשה או בעשרה

גליון פ"ד: קידוש לבנה "ברוב עם" הוא בשלשה או בעשרה

גליון פ"ה: הנמנע מלהתחייב בברכת המזון, האם נענש בעידן דריתחא

גליון פ"ה: רבים מקיימים מצוה, האם א' מברך עבור כולם

גליון פ"ו: אשה שדרכה ללוש על ידי 'מיקסר', האם צריכה להסיר הטבעת לנט"י וטבילה

גליון פ"ו: מי שאינו יכול להריח מחמת צינה, האם יכול לברך על בשמים בהבדלה

גליון פ"ז: האם חייבים לחנך את הקטנים להמתין שש שעות בין אכילת בשר לחלב

גליון פ"ז: היודע בחברו שחייב לו ממון, האם עליו להזכירו להפרישו מאיסור גזל

גליון פ"ח: האם מותר ללכת למקום סכנה להתפלל על קברי צדיקים

גליון פ"ח: קידוש לבנה במוצאי שבת ביחיד או ביום חול ברוב עם

גליון פ"ח: קידוש לבנה במוצאי שבת ביחיד או ביום חול ברוב עם

גליון פ"ט: האם מותר לאחר ברית מילה לאחר חצות, כדי למנוע ביטול תורה

גליון פ"ט: זקן המסתרק ע"י עכו"ם בשבת, האם עובר איסור מדאורייתא

גליון צ: האם יש להמתין שש שעות בין אכילת גבינה לאכילת בשר

גליון צ: האם משחת ווזלין חוצצת בנטילת ידים ובטבילה

גליון צ"א: האם קטן חייב לברך ברכת הגומל

גליון צ"א: האם רשאי לשנות דיבורו כדי להרבות כספי צדקה

גליון צ"ב: הזקין והלבין שערו, האם מותר להשחירו ע"י עכו"ם או ע"י לקיחת תרופות

גליון צ"ב: האם קמח חייב בדיקה מתולעים

גליון צ"ג: האם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור

גליון צ"ג: שתה יין בסעודת פורים, האם מותר לו לענות בדבר הלכה

גליון צ"ד: האם להלכה חייב איניש לבסומי בפורים

גליון צ"ד: האם צריך להטביל את הכלי שמסדרים עליו המשלוח מנות

גליון צ"ד: האם צריך להטביל את הכלי שמסדרים עליו המשלוח מנות

גליון צ"ה: האם מותר לעשות טיפול שיניים בחול המועד

גליון צ"ה: הקונה בית מאינו שומר תו"מ, האם צריך להכשיר את השייש שבמטבח

גליון צ"ו: האם איכא חיוב לאכול מצה כל ימי החג

גליון צ"ו: האם חייב להכניס עצמו לחולי עבור אכילת מצה

גליון צ"ז: האם מותר לאכול דג שיש בו תולעי אניסאקיס

גליון צ"ז: המצטער משערו בספירת העומר, האם רשאי להסתפר

גליון צ"ח: האם איכא איסור חצי שיעור במלאכת שבת

גליון צ"ח: האם מותר להוציא עגלה ע"י קטן במקום שלא סומכים על העירוב

גליון צ"ח: האם מותר להוציא עגלה ע"י קטן במקום שלא סומכים על העירוב

גליון צ"ט: האם מותר לגרום ברכה שא"צ לצורך "מאה ברכות"

גליון צ"ט: האם ניתן לאסור ולהתיר, לטמאות ולטהר על ידי זכוכית מגדלת

גליון צ"ט: האם ניתן לאסור ולהתיר, לטמאות ולטהר על ידי זכוכית מגדלת

גליון ק': האם כלים חשמליים חייבים טבילה

גליון ק: המתאמץ בשבת האם עובר על מצות עשה ד"תשבות"

גליון ק"א: האם יוצאים ידי חובת שמחת יו"ט ע"י תלמוד תורה

גליון ק"א: האם נשים חייבות לברך ברכות התורה

גליון ק"ב: אכל גבינה אחר אכילת בשר, האם רשאי להמשיך ולאכול גבינה

גליון ק"ב: אכל פרי מתולע בשבת, האם צריך כפרה על איסור נטילת נשמה

גליון ק"ג: האם הציבור צריך לכוון לצאת יד"ח הברכות בקרה"ת

גליון ק"ג: האם מותר לאכול אצל חשוד על טבילת כלים

גליון ק"ד: האם איכא חיוב להמתין לאוטובוס מהדרין משום שמירת העיניים

גליון ק"ד: המוציא את חבירו יד"ח בברכה, האם עולה להם למנין מאה ברכות

גליון ק"ה: האם איכא איסור בהליכה אחורי אשה בזמנינו

גליון ק"ה: האם מותר לשפוך בשבת מים חמים לכוס שאינה נגובה 

גליון ק"ו: האם מותר לשתות כוס קפה שנפל בו זבוב

גליון ק"ו: ספק אם יש מוקצה במגירה, האם מותר לפותחה בשבת

גליון ק"ז: האם יש איסור לבלוע את שיירי המאכל שבין השיניים בתענית

גליון ק"ז: האם יש לאכול את מעדני השבת דוקא בסעודת היום

גליון ק"ח: האוכל לפתן עם מיני מזונות האם חייב לברך המוציא

גליון ק"ח: הלומד אליבא דהלכתא, האם מקיים מצות ת"ת לשמה

גליון ק"ט: האם ריבוי שער חוצץ בתפילין של ראש

גליון ק"י: האם מעוברות ומניקות חייבות להתענות בט' באב בזה"ז

גליון ק"י: מאיזה טיולים יש להיזהר משום "ונשמרתם"

גליון קי"א: האם מותר להשתתף במופעי "אחיזת עיניים"

גליון קי"א: הכשר שיצא מתחת ידם עופות ללא מליחה האם חייבים לפרסם הדבר כדי למנוע מכשול

גליון קי"א: הכשר שיצא מתחת ידם עופות ללא מליחה האם חייבים לפרסם הדבר כדי למנוע מכשול

גליון קי"א: הכשר שיצא מתחת ידם עופות ללא מליחה האם חייבים לפרסם הדבר כדי למנוע מכשול

גליון קי"ב: אשת כהן מעוברת, האם רשאית לילך לקברי צדיקים

גליון קי"ב: האם איכא חובה למחות בעוברי עבירה בזמן הזה

גליון קי"ג: האם מותר להאכיל קטן מחוץ לסוכה

גליון קי"ג: האם מותר להאכיל קטן מחוץ לסוכה

גליון קי"ג: האם נקודה שספק אם נראית לעין פוסלת באתרוג

גליון קי"ד: האם חייב למחול לחבירו משום לאו דלא תטור

גליון קי"ד: האם יש הידור מצוה בלולב "גדול"

גליון קט"ו: האם אכילת חצי שיעור מותרת לחולה ביוה"כ

גליון קט"ו: האם נשים חייבות במצות אכילה בערב יוה"כ

גליון קט"ז: האם מותר להכין הזמנה לחתונה של אינם שומרי תו"מ

גליון קט"ז: העומד באמצע תפלת י"ח, האם רשאי לתקן את הש"ץ שלא הזכיר "ותן טל ומטר"

גליון קי"ז: האם מותר להאכיל תינוק אבקת חלב עכו"ם

גליון קי"ז: תינוק השותה חלב עכו"ם, האם יש לחוש משום "טמטום"

גליון קי"ח: האוכל עם קטן ושינה מקומו, האם בחזרתו חייב לחזור ולברך

גליון קי"ח: האם אשה רשאית להיות "מטפלת" בביתה

גליון קי"ט: האם מותר לאכול גבינה אחר תבשיל שיש בו אבקת מרק בשרי

גליון קי"ט: הניח פיצה חמה על צלחת בשרית, האם נאסרו הפיצה והצלחת

גליון ק"כ: האם רשאי להתחיל להתפלל כשלא יגמור תפלתו בזמנה

גליון קכ"א: בעל חי המצטער מחמת רעב, האם חייב להאכילו משום צער בעלי חיים

גליון קכ"א: בענין איסור להבריח המכס

גליון קכ"ב: בן י"ג שנים שלא הביא שערות, האם פטור ממצוות דרבנן

גליון קכ"ב: בן י"ג שנים שלא הביא שערות, האם פטור ממצוות דרבנן

גליון קכ"ב: מצא בקבוק של תינוק, האם חייב להחזירו משום השבת אבידה

גליון קכ"ג: האם מותר לאכול לכתחילה "סופגניות" שלא בתוך הסעודה

גליון קכ"ג: האם מותר לאכול לכתחילה "סופגניות" שלא בתוך הסעודה

גליון קכ"ג: הדליק נ"ח ולא בירך, עד מתי רשאי לברך

גליון קכ"ד: בירך שהחיינו על הדלקת נ"ח, האם פטר החנוכיה חדשה

גליון קכ"ד: בירך שהחיינו על הדלקת נ"ח, האם פטר החנוכיה חדשה

גליון קכ"ד: המתארח בשבת חנוכה, היכן מדליק בער"ש ובמוצ"ש

גליון קכ"ה: האם מותר לברך ז' ברכות בז' ימי המשתה, כדי למנוע בושה

גליון קכ"ה: האם מותר לברך ז' ברכות בז' ימי המשתה, כדי למנוע בושה

גליון קכ"ו: האם אשה נאמנת על "בדיקת תולעים"

גליון קכ"ו: האם אשה נאמנת על "בדיקת תולעים"

גליון קכ"ו: הפריש חלה ושרפה בתבנית שבתנור, מה תקנתו

גליון קכ"ז: האם מותר "לטעום" תבשיל חלבי, תוך שש שעות מאכילת בשר

גליון קכ"ז: שויא אנפשה חתיכה דאיסורא, האם מהני אמתלא

גליון קכ"ח: האם יש משום חציצה באחיזת הכלי בשעת טבילתו

גליון קכ"ח: מאכל שהותר משום ביטול בס', האם ראוי להמנע שלא לאוכלו

גליון קכ"ט: אם אשת כהן רשאית לטוס עם בנה במטוס המאהיל על בית קברות

גליון קכ"ט: האם מותר ללמד תורה לעכו"ם הרוצה להתגייר

גליון ק"ל: אכל "בריה" כגון ענב שלם, האם רשאי לכתחילה לאכול עוד אחד

גליון ק"ל: אכל חצי שיעור ממין ז' וחצי שיעור ממין אחר, האם מברך בנ"ר

גליון קל"א: האם מותר לעבוד במקום שמכינים "בורגר עם גבינה" לצורך עכו"ם

גליון קל"א: שפתון שיש בו טעם, האם צריך הכשר

גליון קל"ב: האם אפשר לסמוך על טעימת ישראל להתיר נ"ט בר נ"ט לכתחילה

גליון קל"ב: האם מותר לקבוע לכתחילה 'ניתוח קיסרי' סמוך לשבת

גליון קל"ג: האם מותר להשתמש בתנור אחד לבשר וחלב

גליון קל"ג: המתארח בצימר, האם חייב להכשיר הכיריים קודם השימוש

גליון קל"ד: האם מותר להשתכר כשלא יוכל לברך בהמ"ז או להתפלל

גליון קל"ד: המוסר מתנות לאביונים ע"י שליח, האם צריך לברר שקיים שליחותו

גליון קל"ה: האם חייב לטבול כלי שמסתפק אם הטבילו

גליון קל"ה: האם מותר ללמוד בזמן קריאת התורה

גליון קל"ו: האם איכא מצוה להרבות באכילת מצה בליל פסח 

גליון קל"ו: למד מסכת לפני בר מצוה, האם מהני הסיום לפטור את הבכורות מהתענית

גליון קל"ז: האם מותר להכין סלט ביצים במיונז בשבת

גליון קל"ז: האם ראוי להמנע מאכילת חמץ שנמכר לעכו"ם

גליון קל"ח: האם אונן חייב בספירת העומר

גליון קל"ח: האם אונן חייב בספירת העומר

גליון קל"ח: הזכיר 'מוריד הגשם' ותיקן תכ"ד, האם חוזר לראש התפילה

גליון קל"ט: האם חייבים לחנך הקטנים לכוון לצאת יד"ח המצוה

גליון קל"ט: הממהר לעסקיו, האם מותר לו לצאת באמצע חזרת הש"ץ

גליון ק"מ: האם איכא חובה לחנך הקטנים במצות ספירת העומר

גליון ק"מ: שרף חלה בתבנית אם מהני להישאל על הבלוע כדי להתיר הכלי

גליון ק"מ: שרף חלה בתבנית אם מהני להישאל על הבלוע כדי להתיר הכלי. [ועי' עוד מש"כ לקמן בהכשר כלים].

גליון קמ"א: טשולנט שהתערב בו דג, האם מותר באכילה

גליון קמ"א: עשה מלאכה שלא לצורך יו"ט, אם מהני להנות ממנה כדי לתקן האיסור

גליון קמ"ב: האם מותר להשתמש ב"מיקרוגל" לבשר ולחלב

גליון קמ"ב: הקובע מזוזה במרפסת, באיזה צד קובעה

גליון קמ"ג: האם יש משום בישולי עכו"ם בבישול במיקרוגל ואינדוקציה

גליון קמ"ג: האם מברכים ז' ברכות כפי מנהג החתן או כמנהג המוזמנים

גליון קמ"ד: האם הממהר לעסקיו אם רשאי להתפלל ביחידות

גליון קמ"ד: קטן שייחד גרעין פרי לצורך משחק, האם פקע ממנו דין מוקצה

גליון קמ"ה: מצא דם בביצה, האם מותרת באכילה

גליון קמ"ה: רבים המקדשים את הלבנה, האם כל או"א מברך לעצמו או אחד מברך עבור כולם

גליון קמ"ה: רבים המקדשים את הלבנה, האם כל או"א מברך לעצמו או אחד מברך עבור כולם

גליון קמ"ו: שלח פירות וירקות ע"י עכו"ם, האם מותרים באכילה. [ועי' בהלכות מצויות לבין הזמנים]

גליון קמ"ו: תיקן כלי חשמלי ע"י אומן עכו"ם, האם צריך לחזור להטבילו

גליון קמ"ז: האם סכין שחותכים בו אבטיח בחנות חייב טבילה

גליון קמ"ז: המדבר במאורעות הזמן, האם עובר על איסור ביטול ת"ת

גליון קמ"ח: חתך דג הערינג בסכין בשרי, האם מותר באכילה

גליון קמ"ח: חתך דג הערינג בסכין בשרי, האם מותר באכילה

גליון קמ"ח: קנה כלי והטבילו, האם רשאי להחזירו לחנות כדי להחליפו

גליון קמ"ט: האם מבטלים ת"ת להכנסת כלה ולווית המת

גליון קמ"ט: שכח להזכיר יעלה ויבוא, האם חייב לחזור להתפלל בציבור

גליון ק"נ: האם מהני להקנות בגדיו לחבירו להפטר מקריעה על המקדש. (ועי' עוד בזה בהל' מצויות לבין הזמנים).

גליון ק"נ: האם מותר ללמוד בעיון בדברים המותרים בתשעה באב

גליון קנ"א: האם בניית מעקה צריכה להיות דוקא ע"י ישראל

גליון קנ"א: האם מותר לספר פאות הראש והזקן במכונת גילוח

גליון קנ"ב: האם יש למחות ביד המגדל כלב בביתו

גליון קנ"ב: המתקין מעקה במרפסת האם מברך

גליון קנ"ג: האומר שנים מקרא וא' תרגום, האם רשאי לומר תיבות בעל פה

גליון קנ"ג: צימרים וחדרי אירוח, האם חייבים במזוזה

גליון קנ"ד: בגדים מחומרים סינטטיים, האם מותר לכבסם בחוה"מ

גליון קנ"ד: האם מותר לשבת לפני המאריך בתפלתו בר"ה ויוה"כ

גליון קנ"ה: האם חולה שישב"ס חייב להשתדל להתחייב בצום יוה"כ

גליון קנ"ה: האם מותר לקחת תרופות וגלולות ביוה"כ

גליון קנ"ו: האם בעה"ב רשאי לכבד את אורחיו במאכלים מהכשר שאין הם סומכים עליו

גליון קנ"ו: האם מותר לצלות כבד על פלטה חשמלית

גליון קנ"ז: האם קורעים על פטירת גדול הדור

גליון קנ"ז: הוסיף מים לא מבושלים בטשולנט בשבת, האם מותר באכילה

גליון קנ"ח: האוכל מאכל להפסיק בין גבינה או דגים לבשר האם צריך לברך עליו

גליון קנ"ח: האם אפשר לצאת ידי חובה הבדלה (וקריאת המגילה) דרך הטלפון

גליון קנ"ט: האם מותר לבלוע דם מפצע שבשפתים

גליון קנ"ט: האם מותר לקנות משקה חם ממכונת משקאות שאין בה הכשר

גליון ק"ס: האם מותר לבשל לכתחלה מאכל בסיר בשרי כשחלק מבני ביתו יאכלהו עם בשר וחלק עם גבינה

גליון ק"ס: המוצץ פרי, האם מברך כברכת הפרי

גליון קס"א: גבס ותפרים נמסים, האם חוצצים בטבילה ובנט"י

גליון קס"א: האם מותר לסגור בשבת בגד שיש עליו כיתוב

גליון קס"ב: השומע חצי ברכה מחבירו והשלימה בעצמו, האם יצא יד"ח

גליון קס"ב: קבע עם איש מקצוע ומצא זול יותר, האם רשאי לחזור בו

גליון קס"ג: בירך על הדלקת נ'רות חנוכה במוצ"ש לפני הבדלה, האם מבדיל או מדליק

גליון קס"ג: האם קטן מקיים מצות נ"ח בנרות שאינם דולקים חצי שעה

גליון קס"ג: האם קטן מקיים מצות נ"ח בנרות שאינם דולקים חצי שעה

גליון קס"ד: האם מותר להכין עוגות ועוגיות מעיסה חלבית

גליון קס"ד: מצא מכשיר שיש בו שימושי איסור, האם חייב להחזירו משום השבת אבידה

גליון קס"ה: האם מותר לנעול הבית בשבת כאשר נשארים בו בני הבית ללא מפתח

גליון קס"ו: האם מותר לטלטל שלג בשבת

גליון קס"ו: הסובל מקור, האם רשאי לשתות שתיה חמה באמצע פסוקי דזמרה

גליון קס"ז: האם אמרינן "הלכה כבתרא" אף על פסקים של פוסקי זמנינו

גליון קס"ז: האם מותר להניח כד חלב ליד תבשיל של בשר במדף המקרר

גליון קס"ח: האם "כל המתאבל עליו מתאבל עמו" נוהג בזמנינו

גליון קס"ח: סוכר שנפל לתוכו חלב, האם מותר לתנו למשקה פרווה ולשתותו תוך שש שעות מאכילת בשר

גליון קס"ט: האם מותר לשאוב חלב בשבת לצורך תינוק

גליון קס"ט: השוכר בית, האם חייב לקבוע מזוזה מיד

גליון ק"ע: האם מותר לרסק פרי ע"מ לאוכלו ללא בדיקה

גליון ק"ע: כלים שנאסרו והתערבו באחרים, האם התערובת מותרת

גליון קע"א: האם מותר לטלטל מוקצה ברגליו

גליון קע"א: האם מותר לכתחלה לטחון כבד בבלנדר העומד לשימוש פרווה

גליון קע"ב: העוזב ביתו, האם יש לו היתר ליטול המזוזות עמו

גליון קע"ב: תחב כף בשרי בתבשיל חלבי, האם צריך להכשיר כל הכף

גליון קע"ג: האם מותר לחמם ידים רטובות על גבי הסקה מרכזית בשבת

גליון קע"ג: המצטערת מריבוי חלב, האם מותרת לשאוב לתוך כלי ע"י נכרית

גליון קע"ג: המצטערת מריבוי חלב, האם מותרת לשאוב לתוך כלי ע"י נכרית 

גליון קע"ג: המצטערת מריבוי חלב, האם מותרת לשאוב לתוך כלי ע"י נכרית (צעב"ח באדם)

גליון קע"ד: חלות שהתערב בהם תרומת חלה, האם מותרות באכילה

גליון קע"ד: כסא שנאסר בטלטול משום בסיס והתערב באחרים, האם נאסרו הכסאות בשימוש

גליון קע"ד: כסא שנאסר בטלטול משום בסיס והתערב באחרים, האם נאסרו הכסאות בשימוש

גליון קע"ה: האם מותר לאשה לתת צדקה ללא רשות בעלה

גליון קע"ה: תבלין שנמצאו בו תולעים אחר שנתנו ממנו לתבשיל האם התבשיל מותר באכילה

גליון קע"ו: האם מותר לבשל ביו"ט ביצים שיש בהם חותמת

גליון קע"ו: האם מותר לערות על חלב או בשר ממיחם העומד לשימוש פרווה

גליון קע"ז: ביגוד המחולק לאברכים לכבוד החג, האם מברכים עליו שהחיינו או הטוב והמטיב"

גליון קע"ז: המפריש מעשר, האם מנכה הוצאותיו מהרווח

גליון קע"ח: המסתפק אם שמע קריאת המגילה כדין, האם חייב לחזור לשמוע

גליון קע"ח: השלים קריאת המגילה בעודו שומע מהש"ץ, האם ייד"ח

גליון קע"ט: האם כוונה לשם מצת מצוה מועילה עבור חבירו שלא כוון

גליון קע"ט: האם מותר להשתמש בפסח בתמרוקים שיש בהם חשש חמץ

גליון ק"פ: תרופות שיש בהם תערובת חמץ, האם מותרות בפסח לחולה שאין בו סכנה

גליון קפ"א: החושש שלא יוכל לספור כל ספה"ע, האם ימנה בברכה

גליון קפ"א: קן ברשות פרטית, האם אפשר לקיים בו מצות שילוח הקן

גליון קפ"ב: אשה הסופרת ספה"ע, האם עדיף שתמנע מלברך

גליון קפ"ב: הנוסע בשבת מפני פקו"נ, האם רשאי לנסוע לבה"ח רחוק יותר כדי להימנע מהוצאת ממון

גליון קפ"ג: האם יש להימנע מלקיים שילוח הקן כשא"צ לביצים משום מידת אכזריות

גליון קפ"ג: המסתפק בספה"ע איזה יום לספור, האם רשאי לברך ולספור שני ימים מספק

גליון קפ"ד: האם מותר לומר לנכרי להדליק מכשיר חשמלי ביום טוב

גליון קפ"ד: מי שנעור כל הלילה, האם רשאי ללמוד בלא ברכות התורה

גליון קפ"ה: איסור יחוד כשהבעל או האשה בעיר

גליון קפ"ה: המחמם לחם על סיר בשרי, האם רשאי לאוכלו עם גבינה

גליון קפ"ו: האם מותר להשתמש בכלי לא טבול באופן חד פעמי

גליון קפ"ו: המחליף מזוזה בביתו, האם צריך לברך

גליון קפ"ז: האם מותר לקנות גבינה פרוסה במקום שחותכים גבינות לא כשרות. ועי' בהלכות מציות לבין הזמנים

גליון קפ"ז: קטן הסובל מגירוי בעור, האם מותר ליתן עליו משחה בשבת

גליון קפ"ח: האם צנצנות קפה חייבות טבילה

גליון קפ"ח: מחבת בשרית שטיגנו בה גבינה, האם צריכה ליבון חמור

גליון קפ"ט: האם מהני לנעול עצמו בחדר כדי להנצל מאיסור יחוד

גליון קפ"ט: מנגל שצלו בשר מהכשר מפוקפק, כיצד יש להכשירו

גליון ק"צ: בישל פירות ומצא שא' מהן מתולע, האם התבשיל מותר

גליון ק"צ: האם בלנדר ומקלף חייבים טבילה בברכה

גליון קצ"א: האם איכא משום איסור יחוד בנסיעה במכונית בלילה

גליון קצ"א: האם מחללין שבת ומפסיקים תפילת י"ח כדי להכנס לחדר מוגן

גליון קצ"ב: הפטור מלצום בתשעה באב, האם צריך לאכול פחות מכשיעור

גליון קצ"ב: מי שאין בידו לברך, האם רשאי לאכול ללא ברכה

גליון קצ"ג: האם מותר להניח אוכל כשר על שלחן ציבורי

גליון קצ"ג: האם מותר לשלם עליות ודמי חבר לבית הכנסת מכספי מעשר 

גליון קצ"ד: האם יש להיזהר מלבנות סוכה תחת חבלי כביסה

גליון קצ"ד: האם שתיית חלב טמא מותרת לצורך ריפוי חולי

גליון קצ"ה: האוכל תפוח בדבש ועיקר דעתו על הדבש, על מה יברך

גליון קצ"ה: האם מותר לאכול לפני תקיעת שופר

גליון קצ"ו: איזה מצטער פטור מן הסוכה

גליון קצ"ו: האם יש להימנע מלאגוד הלולב על ידי ה"קוישיקלעך"

גליון קצ"ז: במקום שאמרו להחמיר, מתי בשעת הדחק סומכים להקל

גליון קצ"ז: האם יש חשש איסור בקנית יבול נכרי מהנוהג שאין בהם קדושת שביעית

גליון קצ"ח: הצריך לנקביו, האם יכול לצאת יד"ח ברכה ע"י שומע כעונה

גליון קצ"ח: עיתונים שיש בהם דברי תורה, האם צריכים גניזה

גליון קצ"ט: האם מותר להכנס לבית הכסא עם ספרי קודש בתוך הכיס

גליון קצ"ט: היודע לקדש בעצמו, האם עדיף שלא יצא יד"ח ממי שכבר יצא

גליון קצ"ט: היודע לקדש בעצמו, האם עדיף שלא יצא יד"ח ממי שכבר יצא

גליון ר': עיתונים שיש בהם דברי תורה שהתערבו באחרים האם צריך לגנוז את כולם

גליון ר': קטן המשחק בצעצועים האסורים בשבת, האם חייבים להפרישו

גליון ר"א: האם מותר לטלטל פלאפון בשבת בשעת הסכנה

גליון ר"א: האם מותר לענות אמן על ברכת קטנה שהגיעה לחינוך

גליון ר"ב: האֵם חייבת לחנך את בנה

גליון ר"ב: המקבל עודף מחשוד למכור פירות שביעית, האם צריך לנהוג בו קדושת שביעית

גליון ר"ג: קיבל עודף הקדוש בקדושת שביעית, האם מועיל לחללו על דבר אחר

גליון ר"ד: הנוסע במטוס ממקום למקום, האם חייב להדליק נ"ח

גליון ר"ה: האם מותר לשתות קפה עם חלב פרווה בתוך סעודה בשרית

גליון ר"ה: קידש על היין, האם פטר שאר משקים

גליון ר"ו: האם מותר להנביט נבטים ולטפל בעציצים שבתוך הבית בשביעית

גליון ר"ז: עצם שנשמטה ממקומה בשבת, האם מותר להחזירה

גליון ר"ז: הלכות מצויות לשבת (דינים הנוגעים לימות החורף והשלג)

גליון ר"ח: האם כלי חרסינה חייבים בטבילה

גליון ר"ט: האם ניתן לסמוך על קטן שיבדוק פירות מתולעים

גליון ר"ט: האם ניתן לסמוך על קטן שיבדוק פירות מתולעים

גליון ר"י: האוכל עוגה וקפה, האם ברכתה פוטרת את הקפה

גליון ר"י: הלכות ברכות

גליון רי"א: האם מותר להשכיר דירה עם גינה לחשוד על השביעית

גליון רי"א: האם מותר להשכיר דירה עם גינה לחשוד על השביעית

גליון רי"ב: האם מותר לאחוז ביד ילדה קטנה כדי להעבירה את הכביש

גליון רי"ג: האם ציפורן שפירשה חוצצת

גליון רי"ג: לאכול שיורי הפת של סעודה בשרית עם גבינה

גליון רי"ג: מאכל שיש בו שאריות בשר, האם יש להמתין אחריו שש שעות

גליון רי"ד: בן כרך שהוציא בן עיר ידי חובה ונמלך, האם צריך לחזור ולקרוא

גליון רט"ו: המוכר חמצו לעכו"ם, האם נפטר מבדיקת חמץ

גליון רט"ו: המנקה את ביתו לפני פסח, האם חייב בבדיקת חמץ

גליון רט"ז: המתפלל מעריב מאוחר, האם יספור ספה"ע בתחילת הלילה

גליון רי"ז: מקרר שלא ניתק בו את האור מערב שבת, האם מותר לפותחו על ידי קטן

גליון רי"ח: האם מותר להתפלל מנחה ומעריב אחר פלג המנחה בערב שבת

גליון רי"ח: קטן שהזיק או גזל, האם חייב לשלם כשיגדיל

גליון רי"ט: האם מותר לעשות איפור תת עורי על מנת להסתיר צלקת

גליון ר"כ: האם מותר להתקלח במים חמים ביום טוב

גליון רכ"א: האם מותר לתפור חתך בשבת כדי שלא תשאר צלקת

גליון רכ"ב: קטן שהגדיל, האם חייב לחזור ולברך ברכות התורה

גליון רכ"ג: האם מותר לעבור ניתוח על מנת לסלק מום

גליון רכ"ד: האם מותר להניח מחשב על ספרים בזמן שכותב דברי תורה

גליון רכ"ד: המכה חברו דרך שחוק, האם עובר על לאו דפן יוסיף

גליון רכ"ה: האם מותר לשנות דיבורו ולומר שאין לו כסף להלוות

גליון רכ"ה: האם מותר לתלוש שערה לבנה מתוך שערות שחורות

גליון ר"ל: בענין רצועות תפילין המצופות בחומר סינטטי

גליון רל"א: האם מועיל שמירה מאיסור יחוד על ידי הטלפון

גליון רל"א: מסתפק אם ניתק את האור במקרר, האם רשאי לפתחו בשבת

גליון רל"ה: היולדת בשבת, ממתי מחללין עליה השבת

גליון רל"ו: גדר הפסד מרובה שמקילין בו בשעת הדחק

גליון רל"ו: האם חייב להסתכן להציל את חברו מסכנה גמורה

גליון רל"ו: האם חייב להסתכן להציל את חברו מסכנה גמורה

גליון רל"ו: האם מותר להסתפר ולכבס בפורים

גליון רל"ז: האם מותר ללוות יולדת לבית החולים בשבת

גליון רל"ח: האם יש חובה להתקשר לנהג גוי בשבת, כשיש ספק אם יענה

גליון רל"ט: האם מותר לאכול תבשיל שהתבשל ע"י מומר

גליון ר"מ: הקורא ב' מקרא וא' תרגום ואינו זוכר היכן אוחז, מהיכן ממשיך

גליון ר"מ: סתם וי"א, האם הלכה כדעת הסתם

גליון רמ"ג: האם מבטלים ת"ת להדליק נ"ח בזמן

גליון רמ"ג: האם מבטלים ת"ת להדליק נ"ח בזמן

גליון רמ"ג: הזכיר יעלה ויבא לפני רצה והחליצנו, האם חוזר לאומרו על הסדר

גליון רמ"ג: הזכיר יעלה ויבא לפני רצה והחליצנו, האם חוזר לאומרו על הסדר

גליון רמ"ד: האם מותר בתענית לבלוע תרופה עם מעט מים

גליון רמ"ד: המחמיר על עצמו לצום, האם רשאי לעלות לתורה

גליון רמ"ה: האם מותר לשתות מים בשעת התקופה

גליון רמ"ו: הרואה גנב פורץ לבית בשבת, האם רשאי להתקשר למשטרה

גליון רמ"ז: האם מותר לטלטל גז פלפל בשבת

גליון רמ"ז: האם מותר לטלטל גז פלפל בשבת

גליון רמ"ז: היכן קובעים מזוזה בדלתות זכוכית

גליון רמ"ח: האם יש חובה לקבוע מזוזה בחנויות ומשרדים

גליון רמ"ח: יין מתוק, האם יש בו משום מגע עכו"ם

גליון ר"נ: האם יש להימנע מאכילת תותים משום חשש תולעים

גליון רנ"א: האם יש משום מגע עכו"ם ביין מפוסטר

גליון רנ"ב: האם מותר לדור מעל בית הכנס

גליון רנ"ג: מכשיר הנדלק ע"י טביעת אצבע, כיצד ניתן לשנות בהדלקתו בשבת בשעת פקו"נ

גליון רנ"ד: האם מותר לשנות מצב שעון שבת בשבת וביו"ט

גליון רנ"ד: האם מותר לשנות מצב שעון שבת בשבת וביום טוב

גליון רנ"ה: איך נקבע הצד שקובעים בו המזוזה

גליון רנ"ה: האם יולדות ומניקות מחויבות בהמתנת שש שעות בין בשר לחלב

גליון רנ"ו: האם מותר לעבור בשבת כנגד מכשיר הנדלק על ידי עין אלקטרונית

גליון רנ"ח: עיירות המחוברות לכרך על ידי בורגנין, האם קוראות בט"ו

גליון רנ"ט: האם מועיל להכשיר השיש לפסח ע"י עירוי מקומקום חשמלי

גליון ר"ס: הלכות מצויות לפסח

גליון רס"א: האם מותר לאכול חמץ וקטניות בשבת שחל במוצאי פסח

גליון רס"א: האם מותר לאכול חמץ וקטניות בשבת שחל במוצאי פסח

גליון רס"ג: האם מותר להשרות תותים במי סבון בשבת

גליון רס"ד: האם מותר בשבת להכין צרכי בדיקה רפואית שתתבצע במוצ"ש

גליון רס"ד: האם מותר בשבת להכין צרכי בדיקה רפואית שתתבצע במוצ"ש

גליון רס"ד: מאכל פרווה שהתבשל בכלי חלבי, האם מותר לחממו בכלי בשרי

גליון רס"ה: האם מותר לישון בשבת ע"מ שיוכל להיות ער בליל שבועות 

גליון רס"ז: התחלפו כליו במקום צבורי, האם רשאי להשתמש בכלי שהושאר

גליון רס"ח: האם מותר לטלטל בשבת צרור מפתחות שיש בו מוקצה

גליון רס"ט: האם מותר לחמם "עוגת סופלה" בשבת

גליון רע"א: האם מותר להדיח כלים בשבת ע"מ שהבית יראה מסודר

גליון רע"ב: האם מותר לחדש כלים חדשים בבין המצרים כשיוצא יד"ח שהחיינו ע"י אחר

גליון רע"ד: האם הפטורים מצום תשעה באב החל במוצ"ש חייבים להבדיל על הכוס

גליון רע"ו: האם מותר לטלטל מיחם חשמלי בשבת

גליון רע"ז: האם מותר לכרוע על רצפה בלא הפסק בינו לקרקע

גליון רע"ז: האם מותר לכרוע על רצפה בלא הפסק בינו לקרקע

גליון רע"ח: הלכות מצויות לראש השנה (א)

גליון רע"ט: הלכות מצויות לראש השנה (ב)

גליון ר"פ: הלכות מצויות ליום הכיפורים

גליון רפ"א: בירך על ד' המינים ולאחר זמן שם לב שאוחז האתרוג הפוך מדרך גידולו, האם חוזר ומברך

גליון רפ"א: האם מותר לצאת לטיול למקום שאין סוכה

גליון רפ"ב: מאכל שיש בו מרכיבים שאינם מבושלים האם יש בו משום בישול בשבת

גליון רפ"ג: שן שנעקרה, האם מותר להחזירה למקומה בשבת

גליון רפ"ד: האם יש לחוש לאיסור מחיקה בשם הנכתב במחשב
גליון רפ"ה: השאיר עכו"ם בביתו ללא השגחה האם חייב להכשיר כליו

גליון רפ"ו: האם אפשר לשלוח קטן לטבול כלים

גליון רפ"ז: האם ניתן לערב מים ביין ומיץ ענבים של קידוש

גליון רפ"ז: האם נשים חייבות באמירת הלל בחנוכה

גליון ר"צ: האם מעילי חורף חייבים בדיקה משעטנז

גליון רצ"א: האם בשעת הדחק מותר ללבוש בגד ללא בדיקת שעטנז

גליון רצ"ב: הלכות מצויות באיסור יחוד (א)

גליון רצ"ג: הלכות מצויות באיסור יחוד (ב)

גליון רצ"ד: האם מותר לאכול ירקות מגידולים ללא תולעים בלא בדיקה

גליון רצ"ה: הלכות קדימה בברכות

גליון רצ"ו: האם מותר למכור מוצרים ע"י מכשירים אוטומטיים הפועלים אף בשבת

גליון רצ"ו: האם מותר למכור מוצרים ע"י מכשירים אוטומטיים הפועלים אף בשבת

גליון רצ"ז: האם מותר לקנות מאכלים מאדם נאמן ללא השגחה

גליון רצ"ח: האם בן עיר יכול לעלות לתורה בקריאה שבעיירות המוקפות

גליון ש': ויטמינים שיש בהם תערובת קטניות, האם מותרים בפסח

גליון ש"ג: האם מותר להוציא ספר תורה ממקום למקום

גליון ש"ד: האם מותר ביו"ט לחתוך ירקות באמצעות סלייסר

גליון ש"ה: האם מותר לעשן ביום טוב

גליון ש"ז: האם מותר להזמין מומר לסעודת יו"ט

גליון ש"ח: האם מחללים שבת לצורך הצלת עובר

גליון ש"ט: האם מותר לסייע בהפלת עובר שאינה מותרת ע"פ דין תורה

גליון ש"ט: האם מותר לסייע בהפלת עובר שאינה מותרת ע"פ דין תורה

גליון ש"י: האם אומרים בעבידתיה טריד באיסור הסתכלות

גליון שי"א: נגע באצבעו במאכל רותח, האם צריך ששים להתירו

גליון שי"א: שמע ברכה והפסיד תיבה, האם יצא ידי חובה

גליון שי"ב: הלכות מצויות לתעניות

גליון שט"ז: האם מותר להטיל גורל בשבת ויו"ט

גליון שי"ז: האם מותר לברור ביום טוב

גליון ש"כ: קנס עצמו ע"מ להתרחק מעבירה, האם צריך לשלם

גליון שכ"א: מתי מחללים שבת עבור חיפוש נעדר

גליון שכ"ב: האם יש בגורל ופייס משום אסמכתא

גליון שכ"ג: האם מותר לצלם שקיעת החמה

גליון שכ"ד: האם מותר לחמם סופגניות בשבת

גליון שכ"ז: המדליק נ"ח בשמן של חברו האם צריך לעשות קנין

גליון שכ"ז: המדליק נ"ח בשמן של חברו האם צריך לעשות קנין

גליון שכ"ח: חשב להתענות או לתת צדקה, האם חייב לקיים

גליון שכ"ח: חשב להתענות או לתת צדקה, האם חייב לקיים

גליון שכ"ט: האם מותר לנסוע באמצעי תחבורה שנבנו בשבת

גליון ש"ל: קבל כסף לקנית דירה האם רשאי לשנות ולהשקיעו

גליון של"א: האם צריך היתר מב"ד ללכת לערכאות כשהנתבע מסרב מלשלם

גליון של"ב: האם מותר להסתיר מידע בשידוכין

גליון של"ד: האם מותר להחזיק בבית צעצועים שיש בהם צורת אדם

גליון של"ה: הלכות מצויות באיסור יחוד (מורחב)

גליון של"ח: האם הרשאה למכירת חמץ צריכה קנין

גליון של"ח: האם הרשאה למכירת חמץ צריכה קנין

גליון של"ט: האם חייב לספר ביציאת מצרים כל הלילה

גליון שמ"ב: האם מותר להרוג זבובים ויתושים ביו"ט

גליון שמ"ג: האם מותר להנמיך האש ביו"ט שלא ישרף התבשיל

גליון שד"מ: הדליק אש ביום טוב, האם רשאי להנות ממנה

גליון שד"מ: האם יש איסור מכין בלקיחת דף זמני תפילות החג בשבת

גליון שמ"ו: האם מותר להפסיק בין ברכת המפיל לשינה

גליון שמ"ז: האם מותר לקנות או לשכור דירה שאחרים כבר מתעניינים בה

גליון שמ"ח: האם בצבע שנעשה לנוי יש בו חציצה

גליון שמ"ט: האם מותר לחזור מהמקח במקום שיש חוק החזר

גליון ש"נ: האם מותר להשכיר בית לעובד ע"ז

גליון שנ"א: הלכות מצויות לבין המצרים 1 - 2 סופי.pdf

גליון שנ"ב: הלכות מצויות לימי בין המצרים 2.pdf

גליון שנ"ג: הלכות מצויות לתענית ת"ב שחל בשבת

גליון שנ"ד: הלכות מצויות לימי בין הזמנים

גליון שנ"ה: הרואה אנשים הממתינים בכביש האם חייב לעצור ולהסיעם

גליון שנ"ו: שכח לקרוא שנים מקרא, עד מתי רשאי להשלים

גליון שנ"ז: האם ראוי לקנות הד' מינים בכסף מזומן

גליון שנ"ח (ב): הלכות מצויות לתקיעת שופר

גליון שנ"ח: הלכות מצויות לר"ה עם עירוב תבשילין

גליון שנ"ט: הלכות מצויות לסוכות

גליון ש"ס: הלכות מצויות לחג הסוכות ושמחת תורה

גליון שס"א: הקונה עליה לתורה, האם רשאי למכרה לאחרים

גליון שס"ב: האם מותר לדחות ברית מילה על מנת להמתין לקרובי משפחה

גליון שס"ג: האם מצות "ועשית ככל אשר יורוך" נוהגת בחכמי כל דור ודור

גליון שס"ד: האם מותר לקחת דברים ממתקני איסוף שבעיר

גליון שס"ה: האם מועיל לקיים מצוות לעילוי נשמת יקיריו

גליון שס"ו: האם מותר לתפוס תור עבור חברו

גליון שס"ט: האם מותר לטוס בטיסה העלולה לנחות בשבת

גליון ש"ע: להתפרנס מיגיע כפיו או הסכם יששכר וזבולון מה עדיף

גליון שע"א: האם יש בשערות וציפורנים משום חציצה

גליון שע"ב: איזה הרהור אסור משום ונשמרת מכל דבר רע

גליון שע"ג: האם מותר לצאת לרה"ר בשבת עם תג זיהוי של בית חולים

גליון שע"ה: האם מותר לכוון אופה אוטומטי שידלק בשבת

גליון שע"ו: האם מותר לדון בערכאות כשהבעלי דינים מסכימים

גליון שע"ז: תבע בערכאות האם חייב להחזיר הוצאות המשפט

גליון שע"ח: הלכות פקוח נפש ולידה בשבת (א)

גליון שע"ט: הלכות פקוח נפש ולידה בשבת (ב)

גליון ש"פ: האם בקבוק מועיל כהיכר באכילה בשלחן אחד

גליון שפ"א: שכר דירה בחזקת בדוקה ומצא שאינה בדוקה מי מחויב בהוצאות הבדיקה

גליון שפ"ג: האם ראוי שלא לסמוך על מכירת חמץ

גליון שפ"ג: האם ראוי שלא לסמוך על מכירת חמץ

גליון שפ"ו: שאל לחכם וטמא, האם רשאי לשאול חכם אחר

גליון שפ"ז: האם מותר לפתוח בקבוקים ושימורים ביו"ט

גליון שפ"ח: המוציא עגלת תינוק ביו"ט האם צריך לסלק החפצים שאין בהם צורך

גליון שפ"ט: הלכות מצויות לשבועות

גליון ש"צ: האם יש איסור בלבישת בגדי אופנה

גליון שצ"א: האם יש בפייטים משום איסור כותב בשבת

גליון שצ"ב: האם מותר ללון בבית שיש בו צורות של ע"ז

גליון שצ"ג: האם מותר לשלם שכר לימוד בניו ממעשר כספים

גליון שצ"ד: האם מותר לשמוע שירים בבין המצרים לצורך פעילות גופנית

גליון שצ"ה: הלכות מצויות לימי בין המצרים (א)

גליון שצ"ו: הלכות מצויות לימי בין המצרים (ב)

גליון שצ"ז: האם מותר לכבס ולהחליף בגדי זיעה בט' הימים

גליון שצ"ח: הלכות מצויות לתשעה באב

גליון שצ"ט: האם מראה חום דינו כשחור לפסול אתרוג ובשאר דיני התורה

גליון ת': הלכות מצויות לארבעת המינים חלק ראשון

גליון ת"א: הלכות מצויות לארבעת המינים – חלק שני

גליון ת"ב: הלכות מצויות לראש השנה - מורחב

גליון ת"ג: הלכות מצויות ליום הכיפורים - מורחב

גליון ת"ד: האם מותר לפנות חפצים המונחים בבנין שלא ברשות

גליון ת"ה: מוהל אומר למול ומוהל אחר אומר לא למול האם יש לדחות המילה

גליון ת"ו: האם יש איסור בטיפול השתלת שיער

גליון ת"ו: האם יש איסור בטיפול השתלת שיער

גליון ת"ז: האם יש משום בל תלין בהלנת שכר אברכי כולל

גליון ת"ח: קנה מכשיר ונמצא פגום, האם על המוכר להחליפו או שיכול ע''פ דין לתקנו

גליון ת"ט: האם יש להמנע מבדיקות מעקב רפואי

גליון ת"ט: האם יש להמנע מבדיקות מעקב רפואי

גליון ת"י: הלכות מצויות לחנוכה (א)

גליון תי"א: הלכות מצויות לחנוכה (ב)

גליון תי"ב: התערבו נרות חנוכה שלו בשל חברו האם יוצא ידי חובתו בהדלקתם

גליון תי"ג: שרט רכב חברו, כמה חייב לשלם

גליון תי"ד: האם מותר ללכת בשבת על מדרכות שמפזרים עליהם חול לחזק הריצוף

גליון תי"ז: האם יש איסור בבדיקה ע"י מטוטלת

גליון תי"ח: הלכות מצויות לט"ו בשבט

גליון תי"ט: האם מותר לקנות חלקי חילוף לרכב שיש חשש שהם גנובים

גליון ת"כ: המפציר בדיירים לחתום על תמ"א 38 האם עובר על לא תחמוד

גליון תט"ו: שאל רכב והתפנצ'ר הגלגל האם חייב לשלם

גליון תט"ז: הלכות מצויות לשבת דיני קטנים וחולים

גליון תכ"א: קרא המגילה בעיירות, האם מתחייב שוב כשיגיע לכרך

גליון תכ"ב: הלכות מצויות לפורים

גליון תכ"ג: בענין החיוב להישמע להוראות מניעת הידבקות נגיף "הקורונה"

גליון תכ"ד: הלכות מצויות לפסח (מורחב)

גליון תכ"ד: הלכות מצויות לפסח (עם דיני הכשר כלים)

גליון תכ"ה: הלכות מצויות בשעת מגיפה (א)

גליון תכ"ו: הלכות מצויות בשעת מגיפה (ב)

גליון תכ"ו: הלכות מצויות בשעת מגיפה חלק שני - מנייני מרפסות

גליון תכ"ו: הלכות מצויות בשעת מגיפה חלק שני - מנייני מרפסות

גליון תכ"ז: הלכות מצויות לספירת העומר

גליון תכ"ז: הלכות מצויות לפסח (מורחב)

גליון תכ"ח: האם חייבים לשלם למוסדות חינוך בזמן מגיפת נגיף הקורונה

גליון תכ"ט: האם חולה קורונה שאין לו חוש טעם פטור מברכות הנהנין

גליון ת"ל: האם בנים המתארחים אצל הוריהם צריכים לערב עירוב תבשילין

גליון תל"א: האם מותר לסדר הבית ביו"ט לכבוד שבת

גליון תל"ב: הלכות מצויות לשבועות

גליון תל"ג: האם מותר להיכנס בשבת למקום שבודקים חום למבקרים ע"י מכשיר חשמלי

גליון תל"ד: האם "מנעול בקבוקי יין" מועיל כחותם מפני מגע עכו"ם

גליון תל"ה: האם חולי קורונה שהתרפאו מברכים ברכת הגומל

גליון תל"ו: האם מברכים ברכות הראיה כשרואה באמצעים דיגיטליים

גליון תל"ז: האם מותר להשתמש באלכוהול ג'ל בשבת

גליון תל"ח: הלכות מצויות לבין המצרים – חלק ראשון

גליון תל"ט: הלכות מצויות לבין המצרים – חלק שני

גליון ת"מ: הלכות מצויות לתשעה באב

גליון תמ"א: הלכות מצויות לבין הזמנים – חלק ראשון

גליון תמ"ב: הלכות מצויות לבין הזמנים – חלק שני

גליון תמ"ג: במקומות שהוטל סגר, האם מותר להוציא אישור יציאה בשבת כדי להתפלל בצבור

גליון תמ"ד: האם יש לחוש בלבישת מסיכה בשבת משום איסור הוצאה

גליון תמ"ה: האם יש חובה מהתורה להכנס לסגר כדי למנוע התפשטות מחלה

גליון תמ"ה: האם יש חובה מהתורה להכנס לסגר כדי למנוע התפשטות מחלה

גליון תמ"ו (ב): הלכות מצויות לתקיעת שופר

גליון תמ"ו: הלכות מצויות לראש השנה

גליון תמ"ז: הלכות מצויות ליום הכפורים
גליון תמ"ח: הלכות מצויות לסוכות

גליון תמ"ט: הלכות מצויות לחול המועד

גליון ת"נ: הלכות מצויות לסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה

גליון תנ"א: הלכות מצויות בשעת סגר

גליון תנ"ב: האם יש בהעתקת מידע דיגיטלי משום איסור גזל

גליון תנ"ג: האם המודיע על מי שאינו שומר על הנחיות בכלל מוסר

גליון תנ"ד: האם מותר להשתמש בשבת במטריית שבת

גליון תנ"ה: בענין איסור נסיעה ברכב אוטונומי בשבת

גליון תנ"ו: האם מותר לשמוע במוצאי שבת תחזית מזג האויר שהוקלטה בשבת

גליון תנ"ז: כשיש חוסר במכונות הנשמה למי יש לתת קדימה

גליון תנ"ח: הלכות מצויות לחנוכה 1

גליון תנ"ט: הלכות מצויות לחנוכה 2 לדפוס סופי.pdf

גליון ת"ס: האם יש חובה להתחסן מפני נגיף הקורונה

גליון תס"א: האם מותר לקנות מוצרים ממפעל שעובד בשבת

גליון תס"ב: האם מותר להתחסן בשבת מפני נגיף הקורונה

גליון תס"ג: האם מותר להדליק נרות שבת ויו''ט עם מצית אלקטרונית

גליון תס"ג: האם מותר להדליק נרות שבת ויו''ט עם מצית אלקטרונית

גליון תס"ד: האם הניצל מתאונת דרכים חייב לברך ברכת הגומל

גליון תס"ו: האם מותר להכין בשבת קפה בכלי ראשון

גליון תס"ז: היכן יש להיזהר משום חילול השם

גליון תס"ח: הלכות מצויות לפורים המשולש

גליון תס"ט: האם מותר לאכול בפסח תבשיל שהתבשל בסיר של קטניות

גליון תס"ט: האם נשים חייבות באמירת הגדה

גליון ת"ע: כיצד יש לנהוג במחלוקת הפוסקים בפקוח נפש של רבים

גליון תע"א: הלכות מצויות לפסח (חלק ראשון)

גליון תע"ב: הלכות מצויות לערב פסח שחל בשבת

גליון תע"ג: הלכות מצויות לחול המועד - מקוצר - סופי.pdf

גליון תע"ד (א): הלכות מצויות לספירת העומר - מחולק - חלק ראשון.pdf

גליון תע"ד (ב): שמעתא עמיקתא - הלכות מצויות לספירת העומר - מחולק - חלק שני.pdf

גליון תע"ה: האם יש בל תלין בהלנת שכר של בייביסיטר.pdf

גליון תע"ו: האם מותר להכין סיגריה ביום טוב.pdf

גליון תע"ז: האם יש משום איסור גניבת דעת בהעתקת מבחן.pdf

גליון תע"ח: הלכות מצויות לשבועות לדפוס - סופי.pdf

גליון תע"ט: הלכות מצויות בשעת חירום.pdf

גליון ת"פ: האם הבאים להציל בשבת רשאים לנסוע בחזרה לביתם.pdf

גליון תפ"א: האם מותר לעשות פעולת הצלה המסכנת פצועים אחרים.pdf

גליון תפ"ב: האם מותר לעבור על איסור כדי למנוע מחלוקת.pdf

גליון תפ"ג: האם מותר להקליט את חברו בלא ידיעתו.pdf

גליון תפ"ד: הלכות מצויות לתעניות - סופי.pdf

גליון תפ"ה: הלכות מצויות לימי בין המצרים 1 - סופי לדפוס.pdf

גליון תפ"ו: הלכות מצויות לימי בין המצרים 2 - מקוצר.pdf

גליון תפ"ז: הלכות מצויות לתשעה באב (עם דיני תשעה באב שחל במוצ''ש) - סופי.pdf

גליון תפ"ח: האם מותר להשקיע כספי מעשר לצורך חתונת ילדיו

גליון תפ"ט: האם מותר להכין קרח בשבת.pdf

גליון ת"צ: האם יש בלבישת פאה נכרית משום מראית העין - לדפוס.pdf

‏‏גליון תצ"א (א): הלכות מצויות לראש השנה סופי.pdf

גליון תצ"א (ב): הלכות מצויות לתקיעת שופר מהדורה מקוצרת.pdf

‏‏גליון תצ"ב: הלכות מצויות ליום הכפורים - לדפוס - סופי.pdf

‏‏גליון תצ"ג: הלכות מצויות לסוכות - לדפוס - עם דיני חולי קורונה.pdf

‏‏גליון תצ"ד (ב): הלכות מצויות לארבעת המינים חלק שני - לדפוס.pdf

‏‏גליון תצ"ד (ג): הלכות מצויות לסוכות ושמ''ת - סופי.pdf

גליון תצ"ה: כיצד יש לנהוג עם שאריות פירות שביעית - לדפוס.pdf

גליון תצ"ז: האם מותר להכין תה בשבת בכלי שני - לדפוס.pdf

גליון תצ"ח: האם מותר בשבת להחזיר על הפלטה תבשיל שהונח על השיש.pdf

גליון תצ"ט: האם בחתונה צריכים לחזור ולברך אחרי פינוי השולחנות לצורך הריקודים.pdf

‏‏גליון ת"ק: הלכות מצויות לחנוכה 1 - 2.pdf

גליון תק"א: האם מדליקים נרות חנוכה באספת אנשים ואולמי שמחות.pdf

גליון תק"ב: אם תבשיל שהתבשל בקדרה שבשלו בה פירות שביעית צריך לנהוג בו קדושת שביעית.pdf

גליון תק"ג: נתקל בכבל של מכשיר ושברו האם חייב לשלם על הנזק.pdf

גליון תק"ד: קטן שהזיק האם הוריו חייבים לשלם על הנזק.pdf

גליון תק"ה: האם מותר בשבת להטמין תבשיל על פלטה חשמלית.pdf

גליון תק"ו: האם מותר לשחק עם משחקי הרכבה בשבת.pdf

‏‏גליון תק"ז: הלכות מצויות לט''ו בשבט - סופי חלקי.pdf

גליון תק"ז: הלכות מצויות לט"ו בשבט

גליון תק"ח: האם מותר להוציא מאכל מסיר העומד על גבי האש בשבת

גליון תק"ט: האם מותר לעשות בדיקת אנטיגן

גליון תק"י: פסק החשמל בשבת מה דינם של הסירים העומדים על הפלטה

גליון תקי"א: האם מותר ללמוד עזרה ראשונה מגוף המת

גליון תקי"ב: האם מותר לתת שכר לתומכת לידה עבוד לידה בשבת

גליון תקי"ג: האם מותר לפרוץ דלת בשבת כדי להוציא ילד שננעל

גליון תקי"ד: האם רופא רשאי לעשות טיפול האסור בשבת במקום חשש איבה

גליון תקט"ו: הלכות מצויות לפורים (עם דיני פורים שחל ברב שבת)

גליון תקט"ז: האם מותר לתקן רכב בחול המועד

גליון תקי"ז: האם צריך עירוב תבשילין כשהכין כל התבשילין קודם יום טוב

גליון תקי"ח: הלכות מצויות לפסח (מהדורה מורחבת)

גליון תקי"ט: הלכות מצויות לספירת העומר (מורחב)

גליון תק"כ: האם מותר לקטנים לשחק משחקי אוהלים בשבת.pdf

גלין תקכ"א: היכן יש חובה לעשות מחיצה בין גברים לנשים

גליון תקכ"ב: האם מותר לקטנים לקרוא ספרי קומיקס בשבת

גליון תקכ"ג: האם מותר להצמיד נרות ההבדלה ביום טוב שחל במוצאי שבת

גליון תקכ"ד: האם מותר לקרוא מודעות בשבת

גליון תקכ"ה: האם מותר לדבר בשבת על טיול שתוכנן לאמצע שבוע

גליון תקכ"ו: ניקה כתם בשבת האם מותר ללובשו

גליון תקכ"ז: האם מתר לעשות מחיצה בפני ספרים בשבת

גליון תקכ"ח: האם מתר לרסס מפני יתושים בשבת


מילי דטהרה - הלכות טהרה

מילי דטהרה - על אה"ע סימן כ"ג ואו"ח סימן ר"מ

קונטרס דיני קטן וחינוכו - הלכות והנהגות יום הבר מצוהניתן להוריד את הגליון מדי שבוע במקומות נוספים


       גליון תנ"ח: הלכות מצויות לחנוכה 1