האזנה והורדת שיעורים ישירות מהמערכת

אורח חיים

ברכות

עיקר וטפל

האוכל תפוח בדבש ועיקר דעתו על הדבש, על מה יברך


קדימה בברכות

האם יש להקדים מנה אחרונה למנה ראשונה  היכא דברכתה קודמת - גליון 45


שומע כעונה

האם אפשר לצאת ידי חובה דרך רמקול, מכישירי שמיעטה וטלפון - גליון 155

השומע ברכה מחברו והפסיד תיבה האם יצא ידי חובה


חול המועד

האם מותר לצאת מארץ ישראל לצורך טיול

היתר תספורת וקציצת צפורנים במועד למי שהיה טרוד או בחוץ לארץ בערב החג


יום טוב

האם מברכים על עירוב תבשילין בבין השמשות

האם מותר ביום טוב לחתוך ירקות באמצעות סלייסר - גליון 304

האם מותר לברור ביו''ט

האם מותר להזמין מחללי שבת לסעודת יום טוב גליון 307

האם מותר להתרחץ ביום טוב - גליון 220

האם מותר לעשן ביום טוב - גליון 305

המוציא עגלת תינוק ביום טוב האם צריך לסלק חפצים שאין בהם צורך

מלאכת אוכל נפש ומכשיריו בגדר הותרה או דחויה ביום טוב

עירוב תבשילין למתארח אצל אחרים

עירוב תבשילין על ערינג או על מאכל שהתבשל במקרוגל


מועדים

בין המצרים

האם מותר לאכול את שיירי הטשולנט של שבת חזון בשבוע שחל בו ט' באב - גליון 24

האם מותר לכבס ולהחליף בגדי זיעה בתשעת הימים

האם מותר לשמוע שירים בבין המצרים לצורך פעילות גופנית

התחיל להסתפר והגיע זמן איסור תספורת האם רשאי לגמור


חנוכה

האם יש דין לכם בנרות חנוכה - גליון 327

הדליק נרות חנוכה ולא בירך, עד מתי רשאי לברך - גליון 123

הדלקת נרות חנוכה מאוחר או בזמן על ידי שליח, מה עדיף - גליון 83

הנוסע במטוס ממקום למקום, האם חייב להדליק נ''ח - גליון 204

מי שנוהג להתפלל מעריב בשעה מאוחרת האם חייב להתפלל לפני הדלקת נר חנוכה - גליון 38


יום כפור

האם חולה שיש בו סכנה חייב להשתדל להתחייב בצום יום הכפורים

האם יש חובה למחות בעוברי עבירה בזמן הזה גליון קוף יוד ב

האם מותר לקחת תרופות וגלולות ביום הכפורים - גליום 155


סוכות

איזה מצטער פטור מן הסוכה - גליון 196


ספירת העומר

החושש שלא יוכל לספור כל הימים של ספירת העומר האם ימנה בברכה גליון קפ''א

המסתפק בספה''ע איזה יום לספור, האם רשאי לברך ולספור שני ימים מספק גליון קפ''ג

המצטער משערו בספירת העומר, האם רשאי להסתפר - גליון 97


פורים

האם במנה חשובה יוצאים ידי חובת משלוח מנות מתנות לאביונים יחד - גליון 52

האם הקורא פרשת זכור מתוך חומש יצא ידי חובתו - גליון 53

האם מותר להסתפר ולכבס בפורים - גליון 336

האם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור - גליון 93

הלכות פורים - תענית אסתר וקריאת המגילה

המסתפק אם שמע קריאת המגילה כדין, האם חייב לחזור לשמוע - גליון 178

הסיח דעתו באמצע קריאת המגילה האם יצא ידי חובתו - גליון  52

השולח משלוח מנות ומתנות לאביונים  על ידי שליח האם חייב לברר שהשליח קיים שליחותו - גליון 134

חיוב טבילת כלי שמסדרים עליו המשלוח מנות גליון צ''ד

עליה לתורה לבן כרך בעיר או לבן בכרך בפורים - גליון רצ''ח


פסח

אכילת תבשיל שהתבשל בסיר שבלוע בו קטניות בפסח

האם הרשאה למכירת חמץ צריכה קנין - גליון 338

האם חייב לספר ביציאת מצרים כל הלילה - גליון 339

האם מקיים ספור יציאת מצרים על ידי לימוד הלכות פסח  - גליון 339

המנקה את ביתו לפני פסח, האם חייב בבדיקת חמץ - גליון 215

לקיחת ויטמינים שיש בהם תערובת קטניות בפסח - תבשיל שהתערב בו קטניות - גליון ש'


תעניות

האם מותר בתענית לבלוע תרופה עם מעט מים - גליון ריש מם דלית


תשעה באב

האם הפטורים מצום תשעה באב החל במוצאי שבת חייבים להבדיל על הכוס - גליון 274

האם מותר ללמוד בעיון בדברים המותרים בתשעה באב - גליון 150

האם מעוברות ומניקות חייבות לצום בתשעה באב דחוי - גליון 273

הפטור מלצום בתשעה באב או שאר תעניות, האם צריך לאכול פחות מכשיעור


נשיאת כפים

האם יש חובה להתברך מפי הכהנים - גליון 16


קידוש לבנה

האם קידוש לבנה ברוב עם הוא בשלשה או בעשרה - גליון 84


קראת שמע על המטה

האם מותר להפסיק בין ברכת המפיל לשינה - גליון 346


קריאת התורה

הוצאת ס''ת ממקום למקום - גליון ריש גימל


שבת

הכנה

האם יש משום איסור הכנה על ידי טלטול דברים לצורך מוצאי שבת או יום טוב - גליון 344


הפלגה בספינה בערב שבת

האם מותר לטוס בטיסה העלולה לנחות בשבת - גליון 369


חשמל בשבת

האם מותר לכוון אופה אוטומטי שידלק בשבת - גליון 375

מסתפק אם ניתק את האור במקרר, האם רשאי לפתחו בשבת - גליון 231


מוקצה

האם מותר לאכול חמץ וקטניות בשבת שחלה במוצאי פסח - גליון 261

ספק אם יש מוקצה במגירה, האם מותר לפתחה בשבת - גליון קוף ו'


מלאכות

האם יש בפייטים משום איסור כותב בשבת

האם מותר ללכת בשבת על מדרכות שמפזרים עליהם חול לחזק הריצוף


מעשה שבת

האם מותר לנסוע באמצעי תחבורה שנבנו בשבת - גליון 329


מקח וממכר

האם מותר להטיל גורל בשבת ויו''ט - גליון 316

מכירה ע''י מכשירים אוטומטיים בשבת - גליון רצ''ו


נושאים כללים

המזמין את שכנו לסעודת שבת, האם מקיים מצות הכנסת אורחים - גליון 48


רפואה ופיקוח נפש

דיני סכנת אבר וחולה שאין בו סכנה

האם יש חובה להתקשר לנהג גוי בשבת, כשיש ספק אם יענה

האם מותר ללוות יולדת לבית החולים בשבת

האם מחללין שבת עבור עוברים - גליון ש"ח

היולדת בשבת, ממתי מחללין עליה השבת

הזמין אמבולנס בשבת בטעות, האם עליו להתקשר לבטל ההזמנה כדי להציל מחילול שבת - גליון 2

מתי מחללין שבת עבור נעדר - גליון 321


שנים מקרא ואחד תרגום

הקורא שנים מקרא ואחד תרגום ואינו זוכר איפה הוא אוחז מאיפה הוא ממשיך

עד מתי אפשר להשלים פרשת שנים מקרא ואחד תרגום

שכח לקרוא שנים מקרא, עד מתי רשאי להשלים - גליון 356


תפילה

האם רשאי להתחיל להתפלל כשלא יגמור תפלתו בזמנה


יורה דעה

אבלות

האם כל המתאבל עליו מתאבל עמו נוהג בזמנינו


איסור והיתר

האם בקבוק מועיל כהיכר באכילה בשלחן אחד

האם מותר לבשל לכתחלה מאכל בסיר בשרי כשחלק מבני ביתו יאכלהו עם בשר וחלק עם גבינה - גליון 160

חינוך קטנים להמתנת שש שעות - גליון פ''ז

טעימת גבינה תוך ששעת שעות מאכילת בשר - גליון קכ''ז

כלים שנאסרו והתערבו באחרים, האם התערובת מותרת - גליון 170

מצא דם בביצה, האם מותרת באכילה - גליון 145

סוכר שנפל לתוכו חלב, האם מותר לתנו למשקה פרווה - גליון 168


הכשר כלים

המתארח בצימר, האם חייב להכשיר הכיריים קודם השימוש - גליון 133

מחבת בשרית שטיגנו בה גבינה האם צריכה ליבון חמור - גליון 188

תחב כף בשרי בתבשיל חלבי, האם צריך להכשיר כל הכף - גליון 172


הלכות עכו''ם

בענין איסור לא תחנם במשבח מעשיהם  - גליון 41

האם יש איסור בלבישת בגדי אופנה - גליון 390

האם יש להמנע מבדיקות מעקב רפואי

האם יש משום בישולי עכו''ם בבישול במיקרוגל ואינדוקציה - גליון 143

האם מותר ללון בבית שיש בו צורות של עבודה זרה


כללי הוראה

הפטור מן הדבר ועושהו, מתי נקרא הדיוט

סתם ויש אומרים הלכה כדעת הסתם - גליון ריש מ''ם

שאל לחכם וטמא, האם רשאי לשאול חכם אחר - גליון 386


כתבי הקודש

עיתונים שיש בהם דברי תורה שהתערבו באחרים האם צריך לגנוז כולם גליון - רי''ש


לא ילבש

האם מותר להשחיר השיער לצורך שידוכין - גליונות 26 - 225


לא תחנם

האם מותר להשכיר בית לעובד ע''ז - גליון 350


לא תעוננו

האם מותר להשתתף במופעי אחיזת עיניים - גליון 111


לא תעשון

האם מותר להחזיק צעצועים שיש בהם צורת אדם ולהדפיס תמונה במדפסת תלת מימד  - גליון 334

האם מותר לצלם שקיעת החמה - גליון 323


מזוזה

איך נקבע הצד שקובעים בו המזוזה - גליון ריש נון הי

המחליף מזוזה בביתו, האם צריך לברך - גליון קו''ף פי''ה וי''ו

מקום קביעות המזוזה בדלתות זכוכית - גליון 247


מילה

האם מותר לדחות ברית מילה על מנת להמתין לקרובי משפחה - גליון 362

מוהל אומר למול ומוהל אחר אומר לא למול האם יש לדחות המילה


נדה

האם מותר לטבול עם איפור בשעת הדחק

האם מראה חום דינו כשחור לפסול אתרוג ובשאר דיני התורה


נדרים

לקיים נדרי אסכמתא - גליון 319


ספר תורה

האם נשים חייבות במצות כתיבת ספר תורה


צדקה

האם מותר לשלם שכר לימוד בניו ממעשר כספים


שילוח הקן

קן ברשות פרטית, האם אפשר לקיים בו מצות שילוח הקן - גליון 181


שמירת הגוף והנפש

בענין החיוב להישמע להוראות מניעת הידבקות נגיף הקורונה


תולעים

האם יש להימנע מאכילת תותים משום חשש תולעים  - 250


תלמוד תורה

להתפרנס מיגיע כפיו או הסכם יששכר וזבולון מה עדיף


חושן משפט

אונאה ומקח טעות

האם מותר לחזור מהמקח במקום שיש חוק החזר - גליון 349

האם מותר לקנות או לשכור דירה שאחרים כבר מתעניינים בה - גליון 347


גביית מלוה

האם מותר לתפוס חוב או תור עבור חברו - גליון 362


גזילה

המפציר בדיירים לחתום על תמ''א 38 האם עובר על לא תחמוד


דיינים

האם מצות ועשית ככל אשר יורוך נוהגת בחכמי כל דור ודור - גליון 363

האם צריך היתר מבית דין ללכת לערכאות כשהנתבע מסרב מלשלם - גליון 331


מדבר שקר תרחק

האם מותר לשנות דיבורו ולומר שאין לו כסף להלוות


מעקה

האם בניית מעקה צריכה להיות דוקא על ידי ישראל


מתנה

קיבל כסף לקנית דירה האם רשאי לשנות ולהשקיע בו - גליון 330


נזיקין

המכה חברו דרך שחוק, האם עובר על לאו דפן יוסיף - גליון 224


פריקה וטעינה

הרואה אנשים הממתינים בכביש האם חייב לעצור ולהסיעם - גליון 255


קנינים

בענין מכירת מצות ועבירות וקיום מצוות לעילוי נשמת יקיריו - גליון 365

האם יש בגורלות ופייס משום אסמתא - גליון 322

האם ראוי לקנות הד' מינים בכסף מזומן - גליון 357

הקונה עליה לתורה, האם רשאי למכרה לאחרים - גליון 361


שכירות

האם יש משום בל תלין בהלנת שכר אברכי כולל

האם מותר לפנות חפצים המונחים בבנין שלא ברשות

אבן העזר

יחוד

איסור יחוד בבנין משדרים והאם מועיל לנעול עצמו בחדר כדי להנצל מאיסור יחוד - גליון 189

האם איכא משום איסור יחוד בנסיעה במכונית בלילה - גליון 191

האם אמרינן בעבידתיה טריד באיסור יחוד - גליון 35

האם הותר איסור יחוד מפני כבוד הבריות  - גליון 34


צניעות

איזה הרהור אסור משום ונשמרת מכל דבר רע